สินค้าราคา(บาท) 
รูปภาพสินค้า รหัส9786163142139
9786163142139
หนังสือเล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจหลักการและพัฒนาทักษะเกี่ยวกับการเขียนความเรียงขนาดสั้น เพื่อเป็นพื้นฐานในการเขียนความเรียงประเภทต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเขียนวิจารณ์งานวรรณกรรม
ผู้เขียนTragarn Kalchayanant
370.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163142009
450.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742318642
9789742318642
เนื้อหาทั้งหมดของตำรานี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้อ่านเกิดผลสัมฤทธิ์คือ การได้รับรู้ที่ควรรู้ในเรื่องภาวะผู้นำ การรู้จักหัวข้อและแหล่งค้นคว้าข้อมูล การรู้จักนำมาวิเคราะห์ การทำความรู้ไปใช้ในงาน
ผู้เขียนบุษยา วีรกุล, รศ.ดร.
490.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742318727
9789742318727
Public policy is what public officials within a government, and by extension the citizens they represent, determine in order to address public problems.
ผู้เขียนAweewan Mangmeechai, Asst.Prof.Ph.D
250.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163823212
9786163823212
เหมาะสำหรับนักศึกษา ปวส.ช่างอุตสาหกรรม และปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์ และผู้ที่สนใจทั่วไป
ผู้เขียนกวี หวังนิเวศน์กุล, รศ.
195.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163141880
9786163141880
การศึกษาภาษาตามวิธีทางภาษาศาสตร์ จะช่วยให้เข้าใจธรรมชาติของภาษาและวิธีการสื่อสารของผู้พูด ตลอดทั้งเข้าใจความหลากหลายของภาษาในสังคม
ผู้เขียนดียู ศรีนราวัฒน์, ชลธิชา บำรุงรักษ์
350.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163141873
9786163141873
หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาที่ควรรู้สำหรับผู้ปรารถนาที่จะเป็นนักเขียนบทโทรทัศน์มืออาชีพ
ผู้เขียนอรนุช เลิศจรรยารักษ์, รศ.
160.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163500113
9786163500113
ครอบคลุมเกี่ยวกับการประยุกต์ข้อมูลทางการบัญชีและข้อมูลจากรายงานทางการเงินไปใช้เพื่อประโยชน์ในการบริหารกิจการ โดยนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ ต่อด้วยเนื้อหาและทฤษฎี พร้อมคำอธิบายและตัวอย่างเป็นภาษาไทย
ผู้เขียนPeter C. Brewer, Ray H. Garrison, Eric W. Noreen
ผู้แปลแพร กีระสุนทรพงษ์, ผศ.ดร., ประภาภรณ์ เกียรติกุลวัฒนา, ผศ.ดร., วชิระ บุณยเนตร, ผศ.ดร., พงศ์พรต ฉัตราภรณ์, ผศ.ดร.
250.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163141750
9786163141750
หนังสือเล่มนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อฝึกทักษะการฟังและการพูดที่ใช้ในการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับต้น เพื่อให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการสนทนา
ผู้เขียนจิตศจี พิบูลนคริทร์ (Jitsajee Pibulnakarin), ยุพิน โภคฐิติยุกต์ (Yupin Pokthitiyuk)
300.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163501097
9786163501097
ศึกษาและเรียนรู้อาเซียน ประเด็นต่างๆ เนื้อหาเข้มข้นใช้สำหรับการอ้างอิงเพื่อการเรียนการสอน เหมาะสำหรับ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป
ผู้เขียนณรงค์ โพธิ์พฤกษานันท์, ผศ.ดร.
199.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742318611
9789742318611
หนังสือเล่มนี้เขียนและเรียบเรียงขึ้นเพื่อใช้สอนและให้ความรู้การวิเคราะห์การถดถอยแก่นักศึกษา และผู้สนใจที่ต้องการนำไปประยุกต์ใช้งาน
ผู้เขียนจิราวัลย์ จิตรถเวช, รศ.ดร.
500.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163822710
9786163822710
รัฐมีส่วนในชีวิตเรา ตั้งแต่เราลืมตาดูโลกจนละสังขาร ทำให้เราร่ำรวยหรือขัดสน มีสุขหรือมีทุกข์ การที่จะศึกษาทำความเข้าใจบทบาทรัฐที่ดี จึงมีความสำคัญและเป็นประโยชน์
ผู้เขียนณัฏฐพงศ์ ทองภักดี , ศ.ดร.
470.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163823229
9786163823229
การเขียนเรียงลำดับตามขั้นตอนของการคำนวณออกแบบอาคารเหล็กและไม้อย่างง่าย เพื่อให้เกิดความเข้าใจในระดับพื้นฐานและนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป
ผู้เขียนกวี หวังนิเวศน์กุล, รศ.
280.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167662237
9786167662237
หนังสือฟิสิกส์มาตรฐานสากล ที่เด็กไทยอ่านเข้าใจ
ผู้เขียนRaymond A. Serway, John W. Jewett, Jr.
ผู้แปลประธาน บุรณศิริ, กีรยุทธ์ ศรีนวลจันทร์
550.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786169228301
9786169228301
"วาทการ" เล่มนี้อุดมด้วยเนื้อหาที่ครอบคลุมหลักการพูดอย่างครบถ้วน หนังสือเล่มนี้จึงไม่ใช่ตำราประกอบการเรียนการสอนเฉพาะนักศึกษาเท่านั้น แต่ยังเหมาะสำหรับผู้ใฝ่รู้เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพการพูดอีกด้วย
ผู้เขียนพิมพาภรณ์ บุญประเสริฐ, ผศ.ดร.
180.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786162045325
9786162045325
เหมาะสำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการค้นคว้า เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต และรายวิชาที่เกี่ยวข้องในสายสังคมศาสตร์ทุกสาขา
ผู้เขียนสุพรรษา ยวงทอง
185.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163141002
9786163141002
หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาวิชากฎหมายในทุกระดับชั้น โดยเฉพาะในส่วนของวิธีและหลักการในการวางแผนการศึกษา แนวทางในการดำรงตนระหว่างเล่าเรียน และวิธีการตอบข้อซักถาม เป็นต้น
ผู้เขียนธานินทร์ กรัยวิเชียร, ศ.พิเศษ, อภิชน จันทรเสน
200.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163140999
9786163140999
เนื้อหาครอบคลุมในเรื่องการกำหนดเป้าหมายทางการเงินของบุคคล การวางแผนการเงินในแต่ละช่วงชีวิตของบุคคล ด้วยการรู้การจัดหาและใช้เงินในด้านต่างๆ อย่างมีระบบ โดยการจัดงบการเงินอย่างถูกต้อง
ผู้เขียนสุขใจ น้ำผุด, รศ., สมนึก วิวัฒนะ, อนุชนาฏ เจริญจิตรกรรม
430.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163140975
9786163140975
หนังสือเล่มนี้ใช้เป็นหนังสือประกอบการบรรยายวิชาการเขียนระดับย่อหน้า ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาควิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้เขียนชื่นชีวี เฉลิมภัทรกุล, รศ. (Chuencheewee Chalermpatarakul)
230.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163612632
9786163612632
นี่คือหนังสือสอนให้คุณเป็นนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทย บรรจุเนื้อหาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจริงในโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทต่างๆ อย่างมืออาชีพ
ผู้เขียนบุญชนะ บุญเลิศ, ดร.
450.00