สินค้าราคา(บาท) 
รูปภาพสินค้า รหัส9786160847259
9786160847259
วงจรการพัฒนาระบบ ระเบียบวิธีการพัฒนาซอฟต์แวร์ การกำหนดปัญหาและการศึกษาความเป็นไปได้ การวิเคราะห์ความต้องการ แผนภาพกระแสข้อมูล คำอธิบายการประมวลผล การออกแบบระบบ การสร้างระบบและการบำรุงรักษา ฯลฯ
ผู้เขียนโอภาส เอี่ยมสิริวงศ์
285.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160821631
9786160821631
ฝึกการเรียนรู้โครงสร้างข้อมูลชนิดต่าง ๆ ผ่านอัลกอริทึมอย่างมีแบบแผน อธิบายพร้อมแผนภาพแสดงขั้นตอนการทำงาน เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและสามารถฝึกปฏิบัติตามได้ ฯลฯ
ผู้เขียนโอภาส เอี่ยมสิริวงศ์
219.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786169194958
9786169194958
ครอบคลุมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติของระบบสารสนเทศ เพื่อให้ผู้อ่านสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจในโลกยุคดิจิตอล
ผู้เขียนรุ่งรัศมี บุญดาว, ผศ.ดร.
220.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160824137
9786160824137
หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้เขียนฝ่ายตำราวิชาการคอมพิวเตอร์
135.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160823314
9786160823314
การใช้งาน Access ตั้งแต่ระดับเบื้องต้นไปจนถึงโมดูล
ผู้เขียนธัชชัย จำลอง
319.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160822355
9786160822355
หนังสือเล่มนี้ ได้รับการออกแบบเนื้อหาให้ครอบคลุมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยได้ถ่ายทอดความรู้ไว้อย่างเพียงพอต่อการศึกษาในระดับอุดมศึกษา จึงเหมาะสำหรับใช้เป็นหนังสือประกอบการเรียนหรืออ้างอิง
ผู้เขียนโอภาส เอี่ยมสิริวงศ์
219.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160821501
9786160821501
เนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงการสร้างรายงานที่มีความสลับซับซ้อน เหมาะสำหรับผู้อ่านทุกระดับ
ผู้เขียนพงษ์พันธ์ ศิวิลัย
299.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160815203
9786160815203
Transact-SQL สามารถใช้กับฐานข้อมูลเซิร์ฟเวอร์ทุกฐานข้อมูล เช่น MySQL, MS SQL, Oracle ใช้สำหรับหาผลสรุปจากฐานข้อมูล จัดการข้อมูลจากกระบวนการ Transact-SQL
ผู้เขียนธนพล ฉันจรัสวิชัย
190.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160813469
9786160813469
เหมาะสำหรับผู้ดูแลฐานข้อมูล (DBA) และผู้ที่สนใจโปรแกรม SQL Server 2012 ทุกระดับ แม้ไม่เคยใช้มาก่อนก็สามารถใช้งานได้ง่ายอย่างมืออาชีพ
ผู้เขียนพงษ์พันธ์ ศิวิลัย
475.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160811564
9786160811564
หนังสือที่เปลี่ยนโลกทัศน์ การใช้ MS Excel จากการทำบัญชีงบดุล ไปเป็นการจัดการฐานข้อมูล
ผู้เขียนณัฐศิระ เยาวสุต
450.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789747197723
250.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160810130
9786160810130
หนังสือเล่มนี้เหมาะกับบุคคลที่ต้องการศึกษาเกี่ยวกับสถิติ การวิจัย และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยตนเองด้วยโปรแกรม SPSS เวอร์ชันล่าสุด
ผู้เขียนประกายรัตน์ สุวรรณ, อมรวิทย์ วิเศษสงวน
250.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786162050824
9786162050824
สร้างเอกสารสำหรับอินเทอร์เน็ตอย่างสมบูรณ์เเบบ เเนะนำการใช้งานทั้งเวอร์ชั่น 9 เเละ 10 เเละการสร้างลิงก์เชื่อมโยงในเอกสาร
ผู้เขียนสกล คำปันนา
259.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786162040641
9786162040641
สำหรับนักศึกษาและผู้สนใจการพัฒนาฐานข้อมูลอย่างมีหลักการด้วย MySQL หรือ Oracle
ผู้เขียนเทพฤทธิ์ บัณฑิตวัฒนาวงศ์, ดร.
199.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167233017
9786167233017
กู้ไฟล์ง่ายๆ ได้ไฟล์ครบ เข้าใจง่าย กู้ข้อมูลได้จริง
ผู้เขียนสุพรรณี รัชตวโรทัย
179.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786162040429
9786162040429
เหมาะสำหรับนักศึกษา นักพัฒนาระบบฐานข้อมูล และผู้สนใจทั่วไป
ผู้เขียนสมศักดิ์ โชคชัยชุติกุล
259.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160801886
9786160801886
สร้างแบบจำลองเพื่อนำไปสู่แนวทางการตัดสินใจ แก้ปัญหาปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ผู้เขียนรุ่งรัตน์ ภิสัชเพ็ญ, ผศ.ดร.
349.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160800018
9786160800018
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ผู้เขียนฝ่ายตำราวิชาการคอมพิวเตอร์
99.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786162040139
9786162040139
วิเคราะห์อาการเสียที่อาจต้องล้างเครื่องใหม่ สำรอง/คืนข้อมูลด้วยเครื่องมือใน Windows...
ผู้เขียนภาสกร พาเจริญ
179.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789744899989
9789744899989
อ่านง่าย สำหรับผู้เริ่มต้นทำงานกับฐานข้อมูล เพื่อการจัดการฐานข้อมูลระดับมืออาชีพ
ผู้เขียนชาญชัย ศุภอรรถกร
219.00
1234