รูปภาพสินค้า รหัส9786160824793
9786160824793
หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้เขียนอรอุมา มุสิกสาร

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 58.00 บาท
ราคาสุทธิ 58.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786160824793
จำนวน: 216 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 186 x 255 x 11 มม.
น้ำหนัก: 315 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
เดือนปีที่พิมพ์: 5 / 2559
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 1 เดือน 5 ปี 2016
:: เนื้อหาโดยสังเขป
"ภาษาไทยพื้นฐาน (รหัสวิชา 2000-1101)" จัดอยู่ในหมวดวิชาทักษะชีวิต เหมาะสำหรับผู้เรียนในระดับ ปวช. เนื้อหาตรงตามหลักสูตรของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยผ่านการตรวจประเมินแล้ว เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย การรับสารและการส่งสารด้วยภาษาไทย การใช้ถ้อยคำ สำนวน ระดับภาษา การฟัง การดู และการอ่านข่าว บทความ สารคดี โฆษณา บันเทิงคดี วรรณกรรม หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยภาษาจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การพูดในโอกาสต่างๆ การเขียนรูปแบบต่างๆ เป็นต้น นำเสนออย่างละเอียด พร้อมตัวอย่างประกอบมากมาย ทั้งยังมีแบบฝึกหัดท้ายบทเพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจ
:: สารบัญ
1. การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
2. ทักษะการฟัง และการดูในชีวิตประจำวันและงานอาชีพ
3. การวิเคราะห์ วิจารณ์ และประเมิณค่าจากการอ่าน
4. การฟัง การดู และการการอ่านสาร จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์
5. วรรณกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
6. การพูดในโอกาสต่างๆ
7. การพูดเพื่อกิจธุระและการแสดงความคิดเห็น
8. การเขียนข้อความติดต่อกิจธุระ
9. การเขียนสะกดคำ
10. การเขียนสรุปความ อธิบาย บรรยาย
ฯลฯ