สินค้าราคา(บาท) 
รูปภาพสินค้า รหัส9789746413954
250.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167306865
240.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167306834
9786167306834
พระราชบัญญัติ วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พระธรรมนูญศาลยุติธรรม เเละ พระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลเเขวงเเละวิธีพิจารณาความอาญาในศาลเเขวง
ผู้เขียนสมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์, เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล
100.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167306735
9786167306735
พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544, พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ...
ผู้เขียนสมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์, เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล
160.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167306711
9786167306711
ตอบข้อสอบกฎหมายอย่างไร ให้ได้คะแนน
ผู้เขียนสมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์
120.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167306742
9786167306742
พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 พระราชบัญญัติจัดตั้งล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย พ.ศ.2542
ผู้เขียนสมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์, เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล
50.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167398556
9786167398556
ว่าด้วยเรื่องการอธิบายถึงหลักกฎหมายว่าด้วย ยืมและฝากทรัพย์แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ผู้เขียนสุธีร์ ศุภนิตย์
240.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786169026976
9786169026976
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2547 เเละกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ผู้เขียนวิภาส ทองสุทธิ์, ดร.
350.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167306636
9786167306636
ประมวลกฎหมายอาญา พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์...
ผู้เขียนสมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์, เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล
180.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167398426
9786167398426
เหมาะสำหรับใช้เป็นคู่มือประกอบการศึกษา และใช้สำหรับปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
ผู้เขียนกำชัย จงจักรพันธ์, ดร.
250.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167306551
9786167306551
มีการแก้ให้ตรงพจนานุกรม เล่มเล็กเพื่อความสะดวกต่อการใช้งาน
ผู้เขียนสมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์, เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล
125.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786169031963
220.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167306490
9786167306490
เหมาะสำหรับผู้สนใจศึกษาวิชากฎหมาย รวมทั้งสามารถเป็นคู่มือประกอบการเรียนสำหรับนักศึกษาวิชากฎหมายได้เป็นอย่างดี
ผู้เขียนสมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์, เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล
350.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167306438
9786167306438
ถ่ายทอดเนื้อหาอย่างเป็นลำดับขั้นตอน เรียบเรียงไว้เป็นหมวดหมู่ชัดเจน เข้าใจง่าย
ผู้เขียนสมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์, เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล
100.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167306414
9786167306414
ถ่ายทอดเนื้อหาอย่างเป็นลำดับขั้นตอน เรียบเรียงไว้เป็นหมวดหมู่ชัดเจน เข้าใจง่าย
ผู้เขียนสมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์, เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล
295.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789747784671
9789747784671
ที่ปรึกษาประจำบ้านทุกเรื่องของสิทธิ และกฎหมายที่ทุกคนควรรู้
ผู้เขียนชุลีพร วิริยะวงศ์ชัย, บก.
1,990.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786162040481
9786162040481
คุณหรือองค์กร กำลังทำผิดกฎหมายโดยไม่รู้ตัวหรือไม่? กฎหมายฉบับนี้จะช่วยปกป้องคุณได้อย่างไร!
ผู้เขียนไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ
220.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167398082
9786167398082
จัดพิมพ์เนื่องในโอกาส 110 ปี ชาติกาลรัฐบุรุษอาวุโสปรีดี พนมยงค์ พ.ศ. 2443-2553
650.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167306339
9786167306339
เหมาะสำหรับผู้สนใจศึกษาวิชากฎหมาย รวมทั้งสามารถเป็นคู่มือประกอบการเรียนสำหรับนักศึกษาวิชากฎหมายได้เป็นอย่างดี
ผู้เขียนสมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์, เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล
280.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167306285
9786167306285
ถ่ายทอดเนื้อหาอย่างกระชับ เป็นลำดับขั้นตอน เรียบเรียงไว้เป็นหมวดหมู่ชัดเจน เข้าใจง่าย
ผู้เขียนสมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์, เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล
240.00