สินค้าราคา(บาท) 
รูปภาพสินค้า รหัส9786163824677
9786163824677
ประกอบด้วย พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 ฯลฯ
ผู้เขียนสมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์
70.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167885148
9786167885148
หญิงที่ไม่ประสงค์ตั้งครรภ์มีสิทธิทำแท้งหรือไม่? ผู้ป่วยในสภาพผักมีสทธิจบชีวิตตัวเองหรือไม่? คำถามท้าทายเส้นแบ่งระหว่างสิทธิ หน้าที่และจริยธรรมเหล่านี้ คือสิ่งที่ผู้ศึกษา "ปรัชญากฎหมาย" ต้องขบคิด
ผู้เขียนRaymond Wacks (เรย์มอนด์ แวคส์)
ผู้แปลแวคส์ เรย์มอนต์
265.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163823755
9786163823755
ประกอบด้วย พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 ฯลฯ
ผู้เขียนสมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์
120.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789746415101
9789746415101
นำเสนอสาระสำคัญว่าด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้องและขั้นตอนการดำเนินการขออนุญาตจัดสรรที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อผู้อ่านได้เข้าใจลำดับขั้นต่างๆ ในการทำงานและศักดิ์ของกฎหมาย
ผู้เขียนวิเชษฎ์ สุวิสิทฐ์, ผศ., ขวัญชัย โรจนกนันท์, ดร.
330.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163617644
9786163617644
ระบุชื่อมาตราต่างๆ ไว้ในตัวบทกฎหมาย ทำให้ผู้ศึกษาเข้าใจและจดจำกฎหมายได้ง่ายยิ่งขึ้น
ผู้เขียนยุวิสส์ร์ชญา ยกซิ่ว
199.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163617668
9786163617668
รวบรวมมาตราที่สำคัญที่ใช้ในการสอบเนติบัณฑิตยสภา ผู้ช่วยผู้พิพากษาและอัยการผู้ช่วย เพื่อใช้เป็นคู่มือประกอบการศึกษา
ผู้เขียนยุวิสส์ร์ชญา ยกซิ่ว
59.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163611598
9786163611598
รวมพระราชบัญญัติต่างๆ ที่เกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
ผู้เขียนสมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์, เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล
70.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163617255
9786163617255
โดยการย่อตัวบทกฎหมายพร้อมทั้งระบุชื่อมาตราต่างๆ ไว้ ทำให้ผู้ศึกษาเข้าใจและจดจำกฎหมายได้ง่ายขึ้น
ผู้เขียนยุวิสส์ร์ชญา ยกซิ่ว
109.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163611536
9786163611536
คุยเรื่องกฎหมาย เฮฮามากสาระ ใช้ประโยชน์ได้
ผู้เขียนวิรัช หวังปิติพาณิชย์
149.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163612915
9786163612915
ประกอบด้วย พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 พระราชบัญญัติระเบียบบริหาราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และอื่นๆ
ผู้เขียนสมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์
70.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163616258
9786163616258
การย่อตัวบทกฎหมายพร้อมทั้งระบุชื่อมาตราต่างๆ ไว้ ทำให้ผู้ศึกษาเข้าใจและจดจำกฎหมายได้ง่ายยิ่งขึ้น
ผู้เขียนยุวิสส์ร์ชญา ยกซิ่ว
59.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163489111
9786163489111
เนื้อหาละเอียด เรียบเรียงไว้เป็นหมวดหมู่ชัดเจน เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาวิชากฎหมาย และผู้ที่ต้องเกี่ยวข้องกับกฎหมาย
ผู้เขียนสมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์, เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล
70.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167550145
9786167550145
รวบรวมและเรียบเรียงรายละเอียดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทั้งตัวบทกฎหมาย กฎกระทรวง รวมทั้งแนวข้อสอบ
ผู้เขียนติวเตอร์หมู, พัฒนพงษ์ เลขะโฆษ
120.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163612892
9786163612892
ประกอบด้วย พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 พระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 พระราชบัญญัติระเบียบบริหาราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และอื่นๆ
ผู้เขียนสมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์, เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล
120.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163611581
9786163611581
รวมพระราชบัญญัติต่างๆ ที่เกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
ผู้เขียนสมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์, เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล
120.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163489104
9786163489104
รวมกฎหมายแรงงานและพระราชบัญญัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ผู้เขียนสมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์, เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล
120.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163140760
9786163140760
อธิบายถึงกฎหมายพาณิชยนาวีของไทย ปัญหาของกฎหมายพาณิชยนาวี อุปสรรคในการพัฒนากฎหมายพาณิชยนาวีและแนวทางแก้ไขอนุสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับกฎหมายพาณิชยนาวีฉบับต่างๆ รวมทั้งกฎหมายพาณิชยนาวีของไทยด้วย
ผู้เขียนไผทชิต เอกจริยกร, ศ.ดร.
120.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167363998
9786167363998
ให้ความรู้กฎหมาย ไม่ช่วยโจร เผย 108 วิธีมีคดีไม่ติดคุก โดยชอบด้วยกฎหมาย หนังสือเล่มนี้อาจช่วยพี่น้องได้เมื่อมีคดี
ผู้เขียนบุญร่วม เทียมจันทร์, ศรัญญา วิชชาธรรม
250.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163480309
9786163480309
แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 25) พ.ศ. 2551 และนำพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 กับพระธรรมนูญศาลยุติธรรมรวมกัน
ผู้เขียนเผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล, สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์
150.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163140579
9786163140579
คำสอนว่าด้วยความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป ความรู้เรื่องระบบกฎหมาย โดยเฉพาะระบบ Civil Law และระบบ Common Law
ผู้เขียนหยุด แสงอุทัย, ศ.ดร.
230.00