รูปภาพสินค้า รหัส9789749873908
9789749873908
ถ่ายทอดความรู้ด้านการบริหารจัดการโดยได้ใช้กระบวนการศึกษาในแนวทางใหม่
ผู้เขียนLee J. Krajewski (ลี เจ. การจิวสกี้), Larry P. Ritzman (ลาสรี่ พี. ริชแมน)
ผู้แปลมัลลิกา ธรรมจริยาวัฒน์ , ผศ.ดร. , ศรัณยู วิริยเวชกุล, พ.อ.ดร., กำธร เกิดท่าไม้, พ.ท.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 370.00 บาท
ราคาสุทธิ 370.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789749873908
จำนวน: 376 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 172 x 256 x 17 มม.
น้ำหนัก: 615 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
เดือนปีที่พิมพ์: 5 / 2553
:: เนื้อหาโดยสังเขป
ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับการจัดการดำเนินงาน โดยเฉพาะกระบวนการและห่วงโซ่มูลค่า เริ่มตั้งแต่ทำความรู้จักกับการดำเนินงานในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์การำเนินงาน การออกแบบกระบวนการ การวิเคราะห์ คุณภาพและประสิทธิภาพ การจัดการกระบวนการ การวางแผน การบริหารโครงการ การออกแบบห่วงโซ่อุปทาน ทำเลที่ตั้ง ระบบลีน สารสนเทศ การคาดคะเน รวมถึงการวางแผนการผลิต การจัดการสินค้าคงคลัง การวางแผนทรัพยากรและการจัดตารางดำเนินงาน อธิบายเนื้อหาโดยละเอียด พร้อมตัวอย่างหลากหลาย เข้าใจง่าย
:: สารบัญ
บทที่ 1 การดำเนินงานคืออาวุธในการแข็งขัน
บทที่ 2 ยุทธศาสตร์ในการดำเนินงาน
บทที่ 3 กลยุทธิ์ในการออกแบบกระบวนการ
บทที่ 4 การวิเคราะห์กระบวนการ
บทที่ 5 คุณภาพและประสิทธิภาพกระบวนการ
บทที่ 6 กำลังการผลิตของกระบวนการ
บทที่ 7 การจัดวางกระบวนการ
บทที่ 8 การววางแผนและการบริหารโครงการ
บทที่ 9 การออกแบห่วงโซ่อุปทาน
บทที่ 10 ทำเลที่ตั้ง
ฯลฯ
:: คำนิยม
นับว่าเป็นความโชคดีทางวิชาการไทย ที่มีความเสียสละและความมุ่งมั่นที่จะทำให้คนไทยมีความรู้เท่าทันต่างประเทศอย่าง ผศ.ดร.มัลลิกา ธรรมจริยาวัฒน์ และคณะ มาช่วยถ่ายทอดองค์ความรู้ด้วยความรอบรู้เชิงประจักษ์ให้กับคนไทยที่มีความใฝ่รู้ ใฝ่เรียนและใฝ่ศึกษานำมาใช้ในเกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กรของตนและประเทศชาติ
-- นายประจวบ ไชยสาสน์ --
นายกสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผู้แปลมีองค์ความรู้ในเรื่องที่แปลอย่างดีเยี่ยม เพราะถ้าเอาคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านภาษาอังกฤษอย่างเดียว คงแปลหนังสือเล่มนี้ไม่ได้ เพราะต้องใช้ความรู้ทางการบริหารในการแปลและการเรียบเรียงให้คนอ่านเข้าใจได้ง่าย
-- สว่าง ศรีศกุน --
อดีตอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง