รูปภาพสินค้า รหัส9789749256411
9789749256411
-
ผู้เขียนรศ.ดร.ภูวดล ทรงประเสริฐ

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 690.00 บาท
ราคาสุทธิ 690.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789749256411
จำนวน: 718 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 162 x 240 x 45 มม.
น้ำหนัก: 1185 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกแข็ง 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: แบรนด์เอจ, บจก. 
เดือนปีที่พิมพ์: 10 / 2547
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือเล่มนี้เป็นผลงานวิจัยที่ชี้ให้เห็นถึงบทบาทต่างๆของลูกหลานชาวจีนโพ้นทะเลที่มีต่อกระบวนการการปฏิรูปทางเศรษฐกิจและการเมืองของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และจีนในยุคปัจจุบัน ซึ่งผู้อ่านจะได้เห็นภาพภูมิหลังของชาวจีนโพ้นทะเล ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ช่วงเปลี่ยนผ่านของภูมิภาคนี้หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 บทบาทของชาวจีนโพ้นทะเลในแต่ละประเทศ จนกระทั่งถึงพัฒนาการของทุนจีนโพ้นทะเลในไทย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์และสถานภาพ รวมถึงบทบาทของสายเลือดชาวจีนโพ้นทะเล
:: สารบัญ

สารบัญ

 • บทที่ 1 บทนำ

 • บทที่ 2 ภูมิหลังของชาวจีนโพ้นทะเล

 • บทที่ 3 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในช่วงเปลี่ยนผ่าน

 • บทที่ 4 ปฏิสัมพันธ์ของปัญหาชาวจีน

 • บทที่ 5 พัฒนาการของทุนจีนโพ้นทะเล

 • บทที่ 6 สถานภาพและบทบาทของผู้มีเชื้อสายจีน

 • บทที่ 7 สรุป

 • เชิงอรรถ

 • บรรณานุกรม
 • :: ข้อมูลพิเศษ
  ดร.ภูวดล ทรงประเสริฐ จบการศึกษาปริญญาตรีจากคณะอักษรศาสตร์ ปริญญาโทสาขาประวัติศาสตร์ จากบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาเอกสาขาประวัติศาสตร์จีนโพ้นทะเลจากมหาวิทยาลัยโมแนช นครเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย

  ประสบการณ์ในการค้นคว้าและวิจัย
  - นักวิจัยประจำสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  - นักวิจัยประจำสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  - อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  - อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  - Research Fellow, Department of History, Xiamen University, China
  - Research Fellow, Institute of Southeast Asian Studies, Singapore
  - Research Fellow, Centre of Southeast Asian Studies, Kyoto University, Japan
  - Visiting Professor, Centre of Southeast Asian Studies, Beijing University, China
  - Research Fellow, Institute of Developing Economies, Tokyo, Japan
  - Visiting Professor, Department of Contemporary Asian Studies, Griffith University, Brisbane, Australia
  - Visiting Professor, Department of History, Universiti Sains Malaysia, Penang, Malaysia
  - ผู้วิจัย ผู้เขียนตำราและบทความทางวิชาการในประเด็นเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับจีนโพ้นทะเล และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาประมาณ 60 ชิ้น

  ปัจจุบัน ดร.ภูวดล ทรงประเสริฐ เป็นรองศาสตราจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาจารย์พิเศษระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาของภาควิชาต่างๆในมหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยศิลปากร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยยังคงวิจัยและสอนสาขาวิชาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับชาวจีนโพ้นทะเลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตลอดมา