รูปภาพสินค้า รหัส9789749220139
9789749220139
-
ผู้เขียนภิรัตน์ เจียรนัย, อมรศักดิ์ พงศ์พศุตม์

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 590.00 บาท
ราคาสุทธิ 590.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789749220139
จำนวน: 1300 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 170 x 240 x 64 มม.
น้ำหนัก: 1970 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: Animate Group 
เดือนปีที่พิมพ์: 01 / ----
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 10 เดือน 10 ปี 2004
:: เนื้อหาโดยสังเขป
ประมวลรัษฎากร ฉบับสมบูรณ์ 2547 นี้ได้มีการนำเรื่องของการขยายระยะเวลาให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้เสียภาษี ก็คือการปรับปรุงโครงสร้างหนี้มาปรับปรุงเพิ่มเติมเพื่อให้ทันเหตุการณ์มากที่สุด นอกจากนี้ยังได้ปรับปรุงข้อบกพร่องต่างๆ รวมถึงรูปแบบให้สมบูรณ์และทันสมัยยิ่งขึ้นโดยทำการปรับปรุงเพิ่มเติมจนถึงบทบัญญัติต่างๆ เช่น พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 35) พ.ศ.2544, พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 17) พ.ศ.2540, พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 418) พ.ศ.2547, กฎกระทรวง (ฉบับที่ 244) พ.ศ.2547 และประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยการแต่งตั้งเจ้าพนักงาน (ฉบับที่ 41) เป็นต้น
:: สารบัญ

สารบัญ

 • พระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร

 • ประมวลรัษฎากร

 • ลักษณะ 1 ข้อความเบื้องต้น

 • ลักษณะ 2 ภาษีอากรฝ่ายสรรพากร

 • ลักษณะ 3 ภาษีบำรุงท้องที่ (ยกเลิก)

 • พระราชกฤษฎีกา

 • กฎกระทรวง

 • คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร

 • ประกาศและคำสั่ง ประกาศกระทรวงการคลัง

 • ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร

 • ประกาศกรมสรรพากร

 • หนังสือซ้อมความเข้าใจ

 • เบ็ดเตล็ด

 • สรุปหลักเกณฑ์และอัตราภาษีที่สำคัญ

 • แบบแสดงรายการภาษี

 • สรุปอัตราภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตามอนุสัญญาภาษีซ้อน