รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789748442822
จำนวน: 188 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 104 x 144 x 9 มม.
น้ำหนัก: 115 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: สมใจ แซ่ฮ้อ 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ฉบับนี้ เมื่อจัดทำร่างรัฐธรรมนูญเสร็จแล้ว ได้จัดให้มีการออกเสียงประชามติเพื่อให้ความเห็นชอบแก่ร่างรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ การออกเสียงลงประชามติปรากฏผลว่า เสียงข้างมากของผู้มาออกเสียงประชามติ เห็นชอบให้นำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่มาใช้บังคับ หนังสือเล่มนี้ได้สรุปเนื้อหาของรัฐธรรมนูญปี 50 ไว้อย่างกระชับ เข้าใจง่าย และเรียบเรียงไว้เป็นหมวดหมู่ชัดเจน ร่วมศึกษาและทำความเข้าใจรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้แล้วในเล่ม
:: สารบัญ
หมวด 1 บททั่วไป
หมวด 2 พระมหากษัตริย์
หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย
หมวด 4 หน้าที่ของชนชาวไทย
หมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
หมวด 6 รัฐสภา
หมวด 7 การมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรงของประชาชน
หมวด 8 การเงิน การคลัง และงบประมาณ
หมวด 9 คณะรัฐมนตรี
หมวด 10 ศาล
หมวด 11 องค์กรตามรัฐธรรมนูญ
หมวด 12 การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ
หมวด 13 จริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
หมวด 14 การปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวด 15 การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ