รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789748442594
จำนวน: 744 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 191 x 267 x 40 มม.
น้ำหนัก: 1555 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกแข็ง 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: สมใจ แซ่ฮ้อ 
เดือนปีที่พิมพ์: 2 / 2552
:: เนื้อหาโดยสังเขป
ประมวลกฎหมายเล่มนี้ได้จัดพิมพ์โดยมีเนื้อที่ให้ใช้จดบันทึกมากกว่าหนังสือทั่วไป เพื่อให้เป็นทางเลือกสำหรับนักศึกษากฎหมายที่จะใช้ในการเรียน ในส่วนของประมวลกฎหมายอาญาได้แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ และได้นำพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ และกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราในการจ่ายค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ มารวบรวมไว้

ในส่วนของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๕๑ และได้นำพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ พระราชกฤษฎีกากำหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งต้องใช้ในการวินิจฉัยเรื่องละเมิด พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งจะต้องใช้วินิจฉัยเรื่องนิติกรรมสัญญา มารวบรวมไว้ เพื่อประกอบการศึกษาหรือการใช้งานประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้สะดวกยิ่งขึ้น
:: สารบัญ
ประมวลกฎหมายอาญา
ภาค 1 บทบัญญัติทั่วไป
ภาค 2 ความผิด
ภาค 3 ลหุโทษ

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
บรรพ 1 หลักทั่วไป
บรรพ 2 หนี้
บรรพ 3 เอกเทศสัญญา
บรรพ 4 ทรัพย์สิน
บรรพ 5 ครอบครัว
บรรพ 6 มรดก