รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789748329680
จำนวน: 432 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 186 x 260 x 22 มม.
น้ำหนัก: 860 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), สนพ. สมาคม 
เดือนปีที่พิมพ์: 07 / 2543
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 2 เดือน 06 ปี 2002
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วย 4 ส่วนคือ
ส่วนที่ 1 ISO/IS 9001 : 2000 Quality Management System
ส่วนที่ 2 ของหนังสือเล่มนี้ซึ่งเป็นการแปลและเรียบเรียงข้อกำหนด ISO/DIS 9001 : 2000 นั้นได้มีการเลือกใช้ศัพท์เทคนิคตามหลักการที่ถูกต้องและเป็นที่นิยมใช้โดยผ่านการกลั่นกรองอย่างรอบคอบและพิถีพิถัน ในส่วนที่ 3 เป็นการอธิบายผ่าประเด็นข้อกำหนดระบบการบริหารคุณภาพอย่างละเอียดพร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบ รวมทั้งแนวทางการตรวจติดตามเพื่อประโยชน์ต่อองค์การในการจัดทำและตรวจติดตามภายในต่อไป เนื้อหาส่วนนี้ผู้เขียนพยายามใช้ภาษาที่ทำให้เข้าใจได้ง่าย อาจมีการใช้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษปะปนกันบ้างตามความจำเป็นและในส่วนที่ 4 ซึ่งเป็นส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งของหนังสือเล่มนี้ครอบคลุมเรื่องของหลักการบริหารคุณภาพที่ต้องนำไปใช้ในการจัดทำระบบบริหารคุณภาพตาม version 2000 และเรื่องแนวทางการจัดทำและปรับเปลี่ยนเข้าสู่ version 2000 พร้อมทั้งยกตัวอย่างการจัดทำระบบการบริหารงานคุณภาพในรูปแบบการดำเนินงานเป็นกระบวนการ
:: สารบัญ
ส่วนที่ 1 ISO/IS 9001 : 2000 Quality Management System
ส่วนที่ 2 ISO/IS 9001 : 2000 ระบบการบริหารคุณภาพ
ส่วนที่ 3 แนวทางสำหรับดำเนินการตามข้อกำหนด ISO 9001 Y2K
ส่วนที่ 4 กลยุทธ์การเข้าสู่ระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2000
ภาคผนวก
ดัชนี
เกี่ยวกับผู้เขียน