รูปภาพสินค้า รหัส9789747513882
9789747513882
หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้พื้นฐานในเรื่องการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบัน โดยเน้นสภาพแวดล้อม บทบาทของการบริหารทรัพยากรมนุษย์...
ผู้เขียนGary Dessler (เกรย์ เดสเลอร์)
ผู้แปลชำนาญ ปิยวนิชพงษ์, ดร. , นพพร ศรีวรวิไล, ดร. , เอกพงศ์ กิตติสาร, ดร. , เกื้อจิตร ชีระกาญจน์, ผศ. , จันทวรรณ เปรมประภา, มณีรัตน์ จันทรเนตร, ชลิดา กาญจนจูฑะ

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 295.00 บาท
ราคาสุทธิ 295.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789747513882
จำนวน: 388 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 171 x 253 x 19 มม.
น้ำหนัก: 620 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: เพียร์สัน เอ็ดดูเคชั่น อินโดไชน่า, บจก. 
เดือนปีที่พิมพ์: 6 / 2552
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือเล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นตำราประกอบการศึกษา วิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภาควิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ที่นำเสนอพื้นฐานเรื่องการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบัน โดยเน้นสภาพแวดล้อม และบทบาทของการบริหารของทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปในเชิงกลยุทธ์มากขึ้น อธิบายเนื้อหาอย่างเป็นลำดับขั้น พร้อมตาราง และภาพประกอบหลากหลาย ที่จะช่วยให้คุณทำความเข้าใจได้ง่ายๆ ด้วยตนเอง ทั้งยังสามารถใช้เป็นแหล่งค้นคว้าสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องและสนใจได้เป็นอย่างดี
:: สารบัญ
บทที่ 1 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบัน

ตอนที่ 1 : การสรรหาและการคัดเลือก
บทที่ 2 การวางแผนและการสรรหาบุคคล
บทที่ 3 การทดสอบ และการคัดเลือกพนักงาน

ตอนที่ 2 : การฝึกอบรม การพัฒนา และค่าตอบแทน
บทที่ 4 การฝึกอบรมและการพัฒนาพนักงาน
บทที่ 5 การจัดการผลการปฏิบัติงานและการประเมิน
บทที่ 6 การจ่ายค่าตอบแทนให้กับพนักงาน

ตอนที่ 3 : การจัดการพนักงานสัมพันธ์
บทที่ 7 หลักจริยธรรมและการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมในการจัดการทรัพยากรมนุษย์
บทที่ 8 การจัดการแรงงานสัมพันธ์และการเจรจาต่อรองร่วม
บทที่ 9 การดูแลความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย
:: คำนิยม
การที่ภาควิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะบริหารธุรกิจได้ดำเนินการแปลตำราที่มีคุณภาพจากต่างประเทศ เรื่อง "กรอบความคิดสำหรับการจัดการทรัพยากรมนุษย์" ซึ่งเป็นผลงานแปลและเรียบเรียงมาจาก text book "A Framework for Human Resource Management" ของ Gray Dessler แม้ตัวผมเองจะไม่มีความรู้มากในสาขานี้ แต่การที่มีการปรับปรุงครั้งที่ 5 ก็บ่งบอกว่ามีผู้สนใจที่จะใช้ประโยชน์อยู่มาก
-- รองศาสตราจารย์ ดร.อนุมงคล ศิริเวทิน --
อธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ข้าพเจ้ามีความเชื่อมั่นว่าหนังสือเล่มนี้ไม่เพียงแต่จะใช้เป็นตำราเรียน เป้นแนวทางในการศึกษาค้นคว้าของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโทเท่านั้น แต่ยังเป็นประโยชน์ต่อผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนา รวมตลอดทั้งผู้บริหาร และ / หรือ หัวหน้างานในสายงานหลักขององค์การ / บริษัท / สถานประกอบการ ต่างๆ ที่มิใช่ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์โดยตรง ที่จะใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น
-- อาจารย์ ดร.ทนง ทองเต็ม --
ประธานฝ่ายวิชาการสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย
นักฝึกอบรมและพัฒนามืออาชีพ (วิทยากรอิสระ)
กรรมการบริหาร สถาบันที่ปรึกษาพัฒนาองค์การ (สพอ.)