รูปภาพสินค้า รหัส9789745716773
9789745716773
-
ผู้เขียนศ.ศรีสุรางค์ พูลทรัพย์, ศรีสุรางค์ พูลทรัพย์

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 250.00 บาท
ราคาสุทธิ 250.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789745716773
จำนวน: 380 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 183 x 258 x 18 มม.
น้ำหนัก: 685 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ธรรมศาสตร์, ศูนย์หนังสือ ม. 
เดือนปีที่พิมพ์: 07 / 2522
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 7 เดือน 07 ปี 1999
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือนี้ได้รวมบทความที่ให้ความรู้ ซึ่งจะเป็นการปูพื้นฐานแก่ผู้สนใจศึกษาอารยธรรมของดินแดนหรือภูมิภาคต่างๆ ของโลกตะวันออก ได้แก่ เอเชียใต้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเอเชียตะวันออก บทความทั้งหมดในหนังสือเล่มนี้พยายามให้ข้อมูลที่สำคัญในด้านต่างๆ เช่น ในด้านการเมือง การปกครอง โครงสร้างของสังคม ศาสนา และวรรณคดี โดยเฉพาะด้านอารยธรรมอินเดีย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อารยธรรมจีน และอารยธรรมญี่ปุ่น
:: สารบัญ

สารบัญ

 • อารยธรรมอินเดีย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 • อารยธรรมอินเดีย

 • คัมภีร์สำคัญของชาวฮินดู

 • ลัทธิ ศาสนาใหม่ในอินเดีย

 • อารยธรรมอิสลาม

 • อิทธิพลของอิสลามในอินเดีย

 • ลิทธิชาตินิยมในอินเดีย : กลไกที่นำไปสู่เอกราชและความแตกแยก

 • ความขัดแย้งระหว่างชาวฮินดูและชาวมุสลิมในอินเดีย

 • ฯลฯ

 • อารยธรรมจีน

 • แนวความคิดดั้งเดิมของชาวจีน

 • ลักษณะสังคมจีนยุคเก่า

 • พุทธศาสนาในประเทศจีน

 • ศิลปะจีน

 • แนะนำวรรณคดีของจีน

 • ฯลฯ

 • อารยธรรมญี่ปุ่น

 • แนวความคิดดั้งเดิมของญี่ปุ่น

 • พุทธศาสนาในญี่ปุ่นปัจจุบัน

 • ศิลปะญี่ปุ่น

 • แนะนำวรรณคดีของญี่ปุ่น

 • แนะนำวรรณกรรมชนชั้นกรรมาชีพของญี่ปุ่น
 • :: ข้อมูลพิเศษ
  ผู้เขียน
  - กาญจนี ละอองศรี
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  - ฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์
  รองศาสตราจารย์ประจำภาควิชาปรัชญา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  - เรือโท นภดล ชาติประเสริฐ
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  - ประจักษ์ วัฒนานุสิทธิ์
  หัวหน้าศูนย์กลางแลกเปลี่ยนและยืมสิ่งพิมพ์ หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร
  - ปรียา บุญญะศิริ
  อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  - พรรณี ฉัตรพลรักษ์
  อดีตรองศาสตราจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  - ยุพิน หาญวัฒนานุกูล
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำภาควิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  - ร้อยเอก เรือรบ เมืองมั่น
  ประจำสำนักงานเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
  - ศรีสุข ทวิชาประสิทธิ์
  รองศาสตราจารย์ ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  - ศรีสุรางค์ พูนทรัพย์
  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  - สิริวัฒน์ คำวันสา
  อดีตรองศาสตราจารย์ ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
  - อุดมศักดิ์ จันทร์กลัด
  อดีตอาจารย์ ประจำภาควิชาปรัชญา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  - อาทร ฟุ้งธรรมสาร
  รองศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์