รูปภาพสินค้า รหัส9789744435668
9789744435668
ตำราและคู่มือการดำเนินงาน TQM สำหรับอุตสาหกรรมไทย ทั้งภาคการผลิตและภาคการบริการ
ผู้เขียนกิติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 290.00 บาท
ราคาสุทธิ 290.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789744435668
จำนวน: 320 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 184 x 260 x 15 มม.
น้ำหนัก: 570 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ส.ส.ท., สนพ. 
เดือนปีที่พิมพ์: 2 / 2557
:: เนื้อหาโดยสังเขป
ตำราและคู่มือการดำเนินงาน TQM สำหรับอุตสาหกรรมไทยทั้งภาคการผลิตและภาคการบริการ ที่มุ่งเน้นแนวความคิดและวิธีวิทยา ในเล่มเป็นการถ่ายทอดจาก Explicit Knowledge ที่ตกผลึกจากการสะสมผ่าน Tacit Knowledge ของผู้เขียน ครอบคลุมแนวความคิด ปรัชญาการบริหารคุณภาพ และวิธีวิทยาของ TQM อย่างเป็นลำดับและมีขั้นตอน เป็นทั้งตำราและคู่มือการดำเนินงาน TQM สำหรับอุตสาหกรรมไทย ทั้งภาคการผลิตและภาคการบริการ เหมาะสำหรับนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) ผู้บริหารธุรกิจ ผู้จัดการ ตลอดจนหัวหน้างานในทุกสายงาน อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัยในสายงานบริหารธุรกิจ และการบริหารคุณภาพ ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป ที่ต้องมีประสบการณ์การจัดการคุณภาพมาบ้าง
:: สารบัญ
ส่วนที่ 1 แนวความคิดของกระบวนการที่สำคัญ
บทที่ 1 บทนำ (Introduction)
บทที่ 2 กระบวนการทางธุรกิจ (DPSR)
บทที่ 3 กระบวนการบริหารและจัดการ (PDCA)

ส่วนที่ 2 แนวความคิดที่สำคัญเกี่ยวกับคุณภาพ
บทที่ 4 แนวความคิดด้านคุณภาพ
บทที่ 5 แนวความคิดเกี่ยวกับลูกค้า
บทที่ 6 ความหมายและหลักการของ TQM
บทที่ 7 ปรัชญาของการบริหารคุณภาพ

ส่วนที่ 3 วิธีวิทยาสำหรับการบริหารคุณภาพ
บทที่ 8 กระบวนการแก้ปัญหาคุณภาพ
บทที่ 9 วิธีการแก้ปัญหาคุณภาพเชิงจัดการ
บทที่ 10 วิธีวิทยาสำหรับ TQM

- ภาคผนวก : การอภิปรายประเด็นสำคัญใน TQM