รูปภาพสินค้า รหัส9789744432698
9789744432698
ผู้ที่รัการพัฒนา ฝึกฝนตนเองเปรียบเสมือนต้นไม้ที่นับวันจะเจริญเติบโต ผู้ที่หยุดการพัฒนาตนเอง เหมือนกับท่อนไม้ที่รอนำไปทำฟืนหรือเผาถ่าน
ผู้เขียนสมชาติ กิจยรรยง, อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง, รศ.ดร.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 150.00 บาท
ราคาสุทธิ 150.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789744432698
จำนวน: 216 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 145 x 210 x 11 มม.
น้ำหนัก: 285 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)(โครงการตำรา), สมาค 
เดือนปีที่พิมพ์: 7 / 2550
:: คำนำ
หนังสือ เทคนิคการจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ เล่มนี้ ได้รับความร่วมมือจาก รศ.ดร อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง ซึ่งเป็นผู้ที่รอบรู้ เชี่ยวชาญ ด้านการฝึกอบรม พัฒนา สอนนิสิต นักศึกษา ซึ่งท่านได้เขียนในส่วนของการประเมินผลการฝึกอบรม ผู้เขียน เชื่อว่าเทคนิคการจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ ที่ได้พัฒนาขึ้นมา ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ดูแลรับผิดชอบโครงการฝึกอบรมในระดับต่าง ๆ ทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบัติ
:: เนื้อหาโดยสังเขป
การจัดฝึกอบรมจะเกิดขึ้นเมื่อผู้ที่ปฏิบัติงานประสบกับปัญหาในการทำงานอาจจะเนื่องมาจากการขาดความรู้ ความสามารถ หรือทัศนคติ
จนอาจทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่หน่วยงานหรือองค์กรกำหนดได้ หรืออาจจะเป็นเพราะบุคคลนั้นสำเร็จการศึกษาในสาขาที่ไม่ตรงกับงานที่ตนทำ หรือจบการศึกษาที่ตรงกับงาน แต่ยังขาดทักษะหรือความสามารถที่ไม่ได้รับการฝึกฝนอย่างเพียงพอ หรือเมื่อองค์กรได้มีการเปลี่ยนแปลงภายใน เช่น ปรับเปลี่ยนขั้นตอนหรือวิธีการทำงาน เปลี่ยนเครื่องจักร หรือนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ก็ทำให้บางคนหรือ บางกลุ่มกลายเป็นผู้ที่ขาดความรู้ ความสามารถ หรือมีทัศนคติที่ไม่ดีเกิดขึ้น องค์กรจึงต้องจัดการฝึกอบรมเพื่อลดหรือ แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ทันที หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคคลในองค์กรได้เรียนรู้และเข้าใจในเรื่อง การจัดฝึกอบรมกับการพัฒนาองค์การ เหมาะสำหรับผู้ที่ดูแลรับผิดชอบโครงการฝึกอบรม ในระดับต่าง ๆ ทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบัติ และผู้ที่สนใจในงานด้าน การฝึกอบรมในการจัดฝึกอบรมให้ได้ตามมาตรฐาน และเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานให้มากที่สุด ซึ่งจะก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานหรือองค์การโดยแท้จริง
:: สารบัญ
บทที่ 1 การฝึกอบรมกับการพัฒนาองค์การ
บทที่ 2 แนวทางในการจัดโครงการฝึกอบรมให้บรรลุเป้าหมาย
บทที่ 3 การหาความจำเป็นในการฝึกอบรม
บทที่ 4 การจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมให้บรรลุเป้าหมาย
บทที่ 5 การบริหารโครงการฝึกอบรม
บทที่ 6 การประเมินผลการฝึกอบรม
บรรณานุกรม