รูปภาพสินค้า รหัส9789742126087
9789742126087
ระบบฐานข้อมูลและสถาปัตยกรรมระบบฐานข้อมูล แบบจำลองข้อมูล (Data Models) การวางแผน การออกแบบและบริหารฐานข้อมูล แบบจำลอง E-R และแบบจำลอง EER
ผู้เขียนโอภาส เอี่ยมสิริวงศ์

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 199.00 บาท
ราคาสุทธิ 199.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789742126087
จำนวน: 432 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 190 x 240 x 19 มม.
น้ำหนัก: 725 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือเล่มนี้ต้องการให้ผู้ศึกษาได้เรียนรู้ถึงศาสตร์วิชาฐานข้อมูล หลักการวิเคราะห์และออกแบบ รวมถึงการปฏิบัติเพื่อฝึกฝนทักษะ โดยได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ส่วนด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นแนวคิดฐานข้อมูล (Database Concepts) ที่กล่าวถึงระบบฐานข้อมูล สถาปัตยกรรมระบบฐานข้อมูลและแบบจำลอง เทคนิคการวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูล (Database Analysis and Design Techniques) ที่กล่าวถึงการวางแผน การออกแบบและการบริหารฐานข้อมูล แบบจำลอง E-R แบบจำลอง EER ขั้นตอนการแปลงแผนภาพ E-R มาเป็นรีเลชั่นและการนอร์มัลไลเซชั่น รวมถึงเรื่องของการนำไปใช้งาน (Implementation) ที่กล่าวถึงชุดคำสั่ง SQL การจัดการทรานแซกชั่น และการควบคุมสภาวะการทำงานพร้อมกัน
:: สารบัญ
บทที่ 1 ระบบฐานข้อมูล (Database Systems)
บทที่ 2 สถาปัตยกรรมระบบฐานข้อมูล (Database Systems Architecture)
บทที่ 3 แบบจำลองข้อมูล (Data Models)
บทที่ 4 การวางแผน การออกแบบและการบริหารฐานข้อมูล (Database Planning, Design and Administrarion)
บทที่ 5 แบบจำลอง E-R (Entity-Relationship Modeling)
บทที่ 6 แบบจำลอง EER (Enhanced-Entity Relationship Modeling)
บทที่ 7 ขั้นตอนการแปลงแผนภาพ E-R มาเป็นรีเลชั่น และการนอร์มัลไลเซชั่น (ER-to-Relational Mapping Algorithm and Normalization)
บทที่ 8 คำสั่ง SQL (SQL Commands)
บทที่ 9 การจัดการทรานแซกชั่น และการควบคุมสภาวะการทำงานพร้อมกัน (Transaction Management and Concurrency Control)

ภาคผนวก ก. ฐานข้อมูลขั้นสูง (Advanced Database Topics)
ภาคผนวก ข. การออกแบบฐานข้อมูลด้วยโปรแกรม Visio Professional
ภาคผนวก ค. การประยุกต์ใช้งาน Query-By-Example (QBE) ใน MS-Access
ภาคผนวก ง. เฉลยแบบฝึกหัด