รูปภาพสินค้า รหัส9789742120153
9789742120153
ประสบการณ์ของเกษตรก้าวหน้า จากทุกสาขาการเกษตร ทั้งด้านปศุสัตว์ ประมง ไม้ผล ไม้ดอกไม้ประดับ และผัก รวมกันมากกว่า 40 ราย
ผู้เขียนโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน)

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 165.00 บาท
ราคาสุทธิ 165.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789742120153
จำนวน: 288 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 146 x 213 x 13 มม.
น้ำหนัก: 330 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
เดือนปีที่พิมพ์: 01 / 2548
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือเล่มนี้จะให้คำตอบกับคำถามที่ว่า เกษตรกรก้าวหน้าได้อย่างไรโดยอาศัยการเรียนรู้จากเกษตรกรโดยตรงด้วยวิธีการต่างๆและ จากหนังสือเล่มนี้ ท่านจะได้รับทราบประสบการณ์ของเกษตรก้าวหน้า จากทุกสาขาการเกษตร ทั้งด้านปศุสัตว์ ประมง ไม้ผล ไม้ดอกไม้ประดับ และผัก รวมกันมากกว่า 40 ราย โดยเนื้อหาจะแบ่งออกเป็น 3 ภาค ภาคแรก เป็นการสรุปประเด็นภาพรวมว่าเกษตรกรไทยก้าวหน้าได้อย่างไร ภาคที่สอง เป็นการเสนอแนวคิดจากผู้มีประสบการณ์ในทางเกษตรโดยตรง ทัศนะของเกษตรกรก้าวหน้าเหล่านี้เป็นสิ่งที่เกษตรกรทั่วไปควรรับฟังเพื่อพิจารณาปรับใช้ในกิจการของตน และภาคที่สาม เป็นประเด็นเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการเกษตรซึ่งรวมถึงการจัดการในระดับต่างๆซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้จัดว่าอยู่ในแถวหน้าของพรมแดนความรู้
:: สารบัญ

สารบัญ

 • ภาคที่ 1 บทนำ

 • บทที่ 1 เกษตรก้าวหน้า

 • ภาคที่ 2 เกษตรกรก้าวหน้า

 • บทที่ 2 เกษตรกรก้าวหน้า นิวัติ พ้นชั่ว

 • บทที่ 3 เกษตรกรก้าวหน้า บัณฑูร จิระวัฒนากูล

 • บทที่ 4 เกษตรกรก้าวหน้า เกียรติศักดิ์ ตั้งเจริญสุทธิชัย

 • บทที่ 5 เกษตรกรก้าวหน้า ดร.กิตติ วิทูรวิทย์ลักษณ์

 • บทที่ 6 เกษตรกรก้าวหน้า ยุทธพงศ์ จีรประภาพงศ์

 • บทที่ 7 เกษตรกรก้าวหน้า สมาน ศิริภัทร และอัชณา ศิริภัทร

 • ภาคที่ 3 เทคโนโลยีการเกษตร

 • บทที่ 8 เทคโนโลยีปศุสัตว์

 • บทที่ 9 เทคโนโลยีประมง

 • บทที่ 10 เทคโนโลยีสวนไม้ผล

 • บทที่ 11 เทคโนโลยีผักและไม้ดอก