รูปภาพสินค้า รหัส9786167306360
9786167306360
รัฐธรรมนูญฉบับแรกของประเทศที่ผ่านการออกเสียงลงประชามติของประชาชน
ผู้เขียนสมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์, เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 80.00 บาท
ราคาสุทธิ 80.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786167306360
จำนวน: 188 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 144 x 210 x 9 มม.
น้ำหนัก: 235 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: สมใจ แซ่ฮ้อ 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
การปกครองของประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญหลายฉบับ เพื่อให้เหมาะสมแก่สภาวการณ์ของบ้านเมืองและกาลสมัย ที่เปลี่ยนแปลงไป รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับนี้ เมื่อจัดทำร่างรัฐธรรมนูญเสร็จแล้ว ได้จัดให้มีการออกเสียงประชามติเพื่อให้ความเห็นชอบแก่ร่างรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ การออกเสียงลงประชามติปรากฏผลว่า ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งโดยเสียงข้างมากของผู้มาออกเสียงประชามติเห็นชอบให้นำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่มาใช้บังคับ รัฐธรรมนูญ ฉบับนี้จึงเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกของประเทศที่ผ่านการออกเสียงลงประชามติของประชาชน ซึ่งจะใช้เป็นหลักในการปกครองประเทศสืบไป
:: สารบัญ
หมวด 1 บททั่วไป
หมวด 2 พระมหากษัตริย์
หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย
หมวด 4 หน้าที่ของชนชาวไทย
หมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
หมวด 6 รัฐสภา
หมวด 7 การมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรงของประชาชากร
หมวด 8 การเงิน การคลัง และงบประมาณ
หมวด 9 คณะรัฐมนตรี
หมวด 10 ศาล
ฯลฯ