รูปภาพสินค้า รหัส9786165787932
9786165787932
สรุปย่อเนื้อหาที่ต้องใช้สอบในวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป กฎหมาย 11 ฉบับ ที่ข้าราชการ และพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องทราบ
ผู้เขียนนายูบุ๊ค

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 350.00 บาท
ราคาสุทธิ 350.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786165787932
จำนวน: 264 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 210 x 293 x 14 มม.
น้ำหนัก: 690 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: เพชรประกาย, สนพ. 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
สรุปย่อเนื้อหาที่ต้องใช้สอบในวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป กฎหมาย 11 ฉบับ ที่ข้าราชการ และพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องทราบ เสริมด้วยตัวช่วยจำที่จะทำให้คุณเข้าใจ จับประเด็นได้ง่าย เร็ว พร้อมแนวข้อสอบล่าสุด และเฉลยทุกบทแตกต่างจากชีทหรือคู่มือเตรียมสอบเล่มอื่น ๆ เนื้อหากระชับ อ่านง่าย จำง่าย ตรงจุด ตรงประเด็น เนื้อหาอิงระเบียบการสอบท้องถิ่นของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นครั้งล่าสุด เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสอบผ่านบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงาน (อบต. อบจ. เทศบาล เมืองพัทยา)
:: สารบัญ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ .ศ. 2560 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2564
พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553
พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
พ.ร.บ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
พ.ร.ฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564