รูปภาพสินค้า รหัส9786165590433
9786165590433
รวบรวมความรู้ที่สำคัญเกี่ยวกับ "หลักการตลาด" ถ่ายทอดเนื้อหาอย่างละเอียด เป็นลำดับขั้นตอน
ผู้เขียนGary Armstrong, Philip Kotler
ผู้แปลนันทสารี สุขโต, ผศ.ดร., เพ็ญสิน ชวนะคุรุ, ผศ., กุลทิวา โซ่เงิน, จิราพร ชมสวน, นวพงศ์ ตัณฑดิลก, วริศรา แหลมทอง, วัลภา หัตถกิจพาณิชกุล, วีรพล สวรรค์พิทักษ์, สมศิริ วัฒนสิน

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 290.00 บาท
ราคาสุทธิ 290.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786165590433
จำนวน: 320 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 202 x 266 x 16 มม.
น้ำหนัก: 660 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: เพียร์สัน เอ็ดดูเคชั่น อินโดไชน่า, บจก. 
เดือนปีที่พิมพ์: 12 / 2555
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 2 เดือน 1 ปี 2012
:: เนื้อหาโดยสังเขป
รวบรวมความรู้ที่สำคัญเกี่ยวกับ "หลักการตลาด" ในส่วนของกระบวนการทางการตลาด การทำความเข้าใจตลาดและผู้บริโภค การออกแบบกลยุทธ์การตลาดที่มุ่งเน้นที่ลูกค้าและส่วนประสมการตลาด และการตลาดในประเด็นอื่นๆ ในเล่มได้ถ่ายทอดเนื้อหาอย่างละเอียด เป็นลำดับขั้นตอน และแบบฝึกหัดให้ทบทวนความรู้ท้ายบท ซึ่งจะช่วยให้คุณเข้าใจเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น
:: สารบัญ
ส่วนที่ 1 นิยามของการตลาด และกระบวนการทางการตลาด
บทที่ 1 การตลาด: การสร้างคุณค่าลูกค้าและการดึงคุณค่าจากลูกค้า
บทที่ 2 บริษัทและกลยุทธ์ทางการตลาด: การประสานความร่วมมือในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า

ส่วนที่ 2 ทำความเข้าใจตลาดและผู้บริโภค
บทที่ 3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด
บทที่ 4 การจัดการข้อมูลการตลาด เพื่อสร้างข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับลูกค้า
บทที่ 5 ทำความเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคและพฤติกรรมผู้ซื้อภาคธุรกิจ

ส่วนที่ 3 การออกแบบกลยุทธ์การตลาดที่มุ่งเน้นที่ลูกค้าและส่วนประสมการตลาด
บทที่ 6 กลยุทธ์การตลาดที่มุ่งเน้นที่ลูกค้า: การสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้าเป้าหมาย
บทที่ 7 ผลิตภัณฑ์ บริการ และตราสินค้า: การสร้างคุณค่าของลูกค้า
บทที่ 8 กลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์
ฯลฯ

ส่วนที่ 4 การตลาดในประเด็นอื่นๆ
บทที่ 15 การตลาดระดับโลก
บทที่ 16 จริยธรรมทางการตลาดและความรับผิดชอบต่อสังคม
:: คำนิยม
การมีทักษะและความรู้พื้นฐานในเรื่องการประกอบธุรกิจ (Entrepreneurship Literacy) ในระดับพื้นฐาน ซึ่งการตลาด เป็นส่วนประกอบสำคัญอย่างยิ่ง ถือได้ว่าเป็นทักษะสำคัญหนึ่งของผู้คนในศตวรรษที่ 21 ด้วยเหตุผลข้างต้น ผมจึงขอแสดงความยินดีและขอบคุณคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ที่ได้พยายามร่วมกันสร้างตำราที่มีประโยชน์ ขอให้ตำราเล่มนี้เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาไทยทั้งปวง
-- วรากรณ์ สามโกเศศ --
อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์