รูปภาพสินค้า รหัส9786165590372
9786165590372
หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้พื้นฐานในเรื่องการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบัน โดยเน้นสภาพแวดล้อม บทบาทของการบริหารทรัพยากรมนุษย์...
ผู้เขียนGary Dessler (เกรย์ เดสเลอร์)
ผู้แปลชลิดา กาญจนจูฑะ, มณีรัตน์ จันทรเนตร, จันทวรรณ เปรมประภา, เกื้อจิตร ชีระกาญจน์, ผศ., เอกพงศ์ กิตติสาร, ดร., นพพร ศรีวรวิไล, ดร., ชำนาญ ปิยวนิชพงษ์, ดร.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 330.00 บาท
ราคาสุทธิ 330.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786165590372
จำนวน: 388 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 171 x 254 x 18 มม.
น้ำหนัก: 625 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: เพียร์สัน เอ็ดดูเคชั่น อินโดไชน่า, บจก. 
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 3 เดือน 7 ปี 2012
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้พื้นฐานในเรื่องการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบันโดยเน้นสภาพแวดล้อม บทบาทของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่เปลี่ยนแปลงในเชิงกลยุทธ์มากขึ้น เนื้อหาแบ่งออกเป็นสามตอน ทั้งการสรรหาและคัดเลือก การฝึกอบรม การพัฒนา และค่าตอบแทน รวมถึงการจัดการพนักงานสัมพันธ์ ถ่ายทอดเนื้อหาเป็นลำดับขั้นตอน พร้อมตัวอย่างหลากหลาย เข้าใจง่าย
:: สารบัญ
บทที่ 1 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบัน

ตอนที่ 1 : การสรรหาและการคัดเลือก
บทที่ 2 การวางแผนและการสรรหาบุคคล
บทที่ 3 การทดสอบ และการคัดเลือกพนักงาน

ตอนที่ 2 : การฝึกอบรม การพัฒนา และค่าตอบแทน
บทที่ 4 การฝึกอบรมและการพัฒนาพนักงาน
บทที่ 5 การจัดการผลการปฏิบัติงานและการประเมิน
บทที่ 6 การจ่ายค่าตอบแทนให้กับพนักงาน

ตอนที่ 3 : การจัดการพนักงานสัมพันธ์
บทที่ 7 หลักจริยธรรมและการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมในการจัดการทรัพยากรมนุษย์
บทที่ 8 การจัดการแรงงานสัมพันธ์และการเจรจาต่อรองร่วม
บทที่ 9 การดูแลความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย
:: คำนิยม
การที่ภาควิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะบริหารธุรกิจได้ดำเนินการแปลตำราที่มีคุณภาพจากต่างประเทศ เรื่อง "กรอบความคิดสำหรับการจัดการทรัพยากรมนุษย์" ซึ่งเป็นผลงานแปลและเรียบเรียงมาจาก text book "A Framework for Human Resource Management" ของ Gray Dessler แม้ตัวผมเองจะไม่มีความรู้มากในสาขานี้ แต่การที่มีการปรับปรุงครั้งที่ 5 ก็บ่งบอกว่ามีผู้สนใจที่จะใช้ประโยชน์อยู่มาก
-- รองศาสตราจารย์ ดร.อนุมงคล ศิริเวทิน --
อธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ข้าพเจ้ามีความเชื่อมั่นว่าหนังสือเล่มนี้ไม่เพียงแต่จะใช้เป็นตำราเรียน เป็นแนวทางในการศึกษาค้นคว้าของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโทเท่านั้น แต่ยังเป็นประโยชน์ต่อผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนา รวมตลอดทั้งผู้บริหาร และ / หรือ หัวหน้างานในสายงานหลักขององค์การ / บริษัท / สถานประกอบการ ต่างๆ ที่มิใช่ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์โดยตรง ที่จะใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น
-- อาจารย์ ดร.ทนง ทองเต็ม --
ประธานฝ่ายวิชาการสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย