รูปภาพสินค้า รหัส9786164820180
9786164820180
เรียบเรียงขึ้นโดยการบูรณาการความรู้ทางทฤษฎีความรับผิดชอบต่อสังคม และทฤษฎีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เชื่อมโยงการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นระบบในบริบทการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ ฯลฯ
ผู้เขียนพัทรียา หลักเพ็ชร, ผศ.ดร.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 490.00 บาท
ราคาสุทธิ 490.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786164820180
จำนวน: 412 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 190 x 260 x 22 มม.
น้ำหนัก: 860 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, สถาบัน 
เดือนปีที่พิมพ์: 9 / 2562
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงขึ้นโดยการบูรณาการความรู้ทางทฤษฎีความรับผิดชอบต่อสังคมและทฤษฎีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เชื่อมโยงการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นระบบในบริบทการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ ที่ครอบคลุมแนวทางการปฏิบัติ อาทิ การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ และรูปแบบการท่องเที่ยวทางเลือก โดยการนำหลักการเทียบเคียงสมรรถนะที่เป็นเลิศขององค์กรนักปฏิบัติ กรณีศึกษาโจทย์ปัญหาและประเด็นสังคมเป็นฐานในการเรียนรู้ เพื่อเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ปัญหาเชิงลึกเกี่ยวกับบริบท สถานการณ์เชิงพื้นที่ และนำเครื่องมือในการบริหารจัดการมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนากิจกรรมเพื่อสังคมเชิงกลยุทธ์ขององค์กร ผ่านการกรรมทางการท่องเที่ยวที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
:: สารบัญ
ส่วนที่ 1 : ความรับผิดชอบต่อสังคมในบริบทของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ
- บทที่ 1 การบริหารจัดการองค์กรสู่ความยั่งยืน
- บทที่ 2 กระบวนทัศน์ของความรับผิดชอบต่อสังคม

ส่วนที่ 2 : การบริหารจัดการความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงกลยุทธ์
- บทที่ 3 การสร้างความร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- บทที่ 4 การดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงกลยุทธ์
- บทที่ 5 องค์กรแห่งการเปลี่ยนแปลง
- บทที่ 6 การสื่อสารด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
- บทที่ 7 การประเมินผลการดำเนินงาน CSR และจัดทำรายงานความยั่งยืน

ส่วนที่ 3 : การบูรณาการสู่การปฏิบัติ
- บทที่ 8 ความท้าทายในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในอนาคต