รูปภาพสินค้า รหัส9786164071308
9786164071308
หนังสือเล่มนี้จะทำให้องค์กรและบุคลากรก้าวสู่ความสำเร็จร่วมกัน
ผู้เขียนพฤทธิพร นครชัย, ชัยพงษ์ พงษ์พานิช, ผศ.ดร.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 595.00 บาท
ราคาสุทธิ 595.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786164071308
จำนวน: 164 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 235 x 186 x 18 มม.
น้ำหนัก: 715 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม 
ชนิดปก: ปกแข็ง 
ชนิดกระดาษ: กระดาษอาร์ต 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
เดือนปีที่พิมพ์: 6 / 2560
:: เนื้อหาโดยสังเขป
ท่ามกลางพลวัตโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อาทิ การรวมกลุ่มของเศรษฐกิจของประเทศในการเปิดเสรีการค้า และการเติบโตของกลุ่มประเทศที่จะเป็นขั้วอำนาจทางเศรษฐกิจและการเมืองใหม่ ๆ การเปลี่ยนแปลงของลักษณะประชากรศาสตร์ของประเทศและของโลกที่เคลื่อนเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ อุตสาหกรรม 4.0 และกระแสอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ต่างก็ผลักดันให้โลกเคลื่อนตัวเข้าสู่สภาพแวดล้อมใหม่ ๆ เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ บริษัทจึงต้องมีความตื่นตัว และพัฒนาองค์กรให้มีความพร้อมในการรับมือกับแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงที่จะมาถึง

หนังสือ "Organization Toolbox สร้างองค์กรในยุค 4.0" เล่มนี้ จะอธิบายถึงเครื่องมือในการพัฒนาองค์กรที่สำคัญ โดยแบ่งออกเป็น 3 หมวดหลัก คือ องค์กร (Organization), แรงจูงใจ (Incentive) และ บุคลากร (Workforce) ซึ่งทั้ง 3 ประเด็นนี้ เปรียบเสมือนเป็นฟันเฟืองหลักในการพัฒนาองค์กร เนื้อหาภายในเล่มจะอธิบายถึงเครื่องมือต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในรายละเอียด แต่ละบทจะเชื่อมโยงและส่งเสริมซึ่งกันและกัน จึงควรอ่านทุกบทเพื่อให้ได้ภาพการพัฒนาองค์กรที่สมบูรณ์ นับเป็นหนังสือที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านในการนำไปปฎิบัติได้ด้วยตนเอง เพื่อการสร้างความพร้อมและชัยชนะในการแข่งขันที่นับวันจะเข้มข้นขึ้นต่อไป
:: สารบัญ
Organization องค์กร
- Vision, Mission, Values การสร้างวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร
- Performance Management System ระบบบริหารผลงาน
- Balanced Scorecard บัตรคะแนนสมดุล
- Key Performance Indicators มาตรวัดความสำเร็จ

Incentive แรงจูงใจ
- Compensation ค่าตอบแทน
- Job Evaluation การประเมินค่างาน
- Salary Structure การจัดทำโครงสร้างเงินเดือน
- Short-term Incentive ค่าตอบแทนจูงใจระยะสั้น
- Long-term Incentive ค่าตอบแทนจูงใจระยะยาว

Workforce บุคลากร
- Competency สมรรถนะ
- Behavioral Event Interview การสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรม
:: คำนิยม
หนังสือเล่มนี้ เป็นการรวบรวมเครื่องมือทางด้านการพัฒนาองค์กรและบริหารทรัพยากรบุคคล จากประสบการณ์ของที่ปรึกษาของศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษา สถาบัณบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการนำเครื่องมือเหล่านี้มาปฏิบัติ ได้มีการติดตามผลการใช้งาน และแก้ไขข้อบกพร้องโดยการหลีกเลี่ยงประเด็น ที่จะก่อให้เกิดปัญหาตั้งแต่ในขั้นตอนของการวางแผน และได้นำมาแบ่งปันประสบการณ์ดังกล่าวไว้ในที่นี้ ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเล่มนี้จะช่วยเป็นแนวทางในการบริหารองค์กรและบุคลากรให้องค์กรของท่านมีความเข้มแข็ง เป็นปึกแผ่น และพร้อมที่จะสร้างความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนในอนาคตต่อไป
-- ศาสตราจารย์กิตติคุณ เติมศักดิ์ กฤษณามระ --