รูปภาพสินค้า รหัส9786163143440
9786163143440
หนังสือที่ได้รับรางวัล โครงการส่งเสริมการสร้างตำรา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้เขียนประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช, รศ.ดร.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 420.00 บาท
ราคาสุทธิ 420.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786163143440
จำนวน: 408 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 184 x 261 x 19 มม.
น้ำหนัก: 715 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ธรรมศาสตร์, สนพ. ม. 
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 4 เดือน 11 ปี 2017
:: เนื้อหาโดยสังเขป
ตำราเล่มนี้แบ่งออกเป็น 2 ภาค คือ ภาคทั่วไปและภาคเฉพาะ ในส่วนที่เกี่ยวกับภาคทั่วไป เนื้อหาเกี่ยวข้องกับข้อความคิดพื้นฐานที่จำเป็นต่อการศึกษาวิชานิติศาสตร์ (Theoretical Framework) สำหรับภาคเฉพาะนั้น เป็นการอธิบายเนื้อหาของกฎหมายซึ่งเป็นการศึกษาที่เรียกว่านิติศาสตร์โดยแท้ (Legal Dogmatic) โดยในเล่มได้อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด เป็นลำดับขั้น เข้าใจง่าย พร้อมรายชื่อหนังสืออ้างอิงภาษาอังกฤษหลายเล่ม อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจที่จะค้นคว้าต่อไปในหัวข้อหนึ่งหัวข้อใด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
:: สารบัญ
ส่วนที่ 1 ภาคทั่วไป : สังคมกับกฎหมาย
- บทที่ 1 สถาบันทางสังคม : จากครอบครัวสู่รัฐ
- บทที่ 2 บ่อเกิดของกฎหมาย
- บทที่ 3 การแบ่งประเภทของกฎหมาย
- บทที่ 4 ขอบเขตการบังคับใช้กฎหมาย
- บทที่ 5 การตีความกฎหมาย
- บทที่ 6 ธรรมเนียมปฏิบัติทางกฎหมายของซีวิลลอว์และคอมมอนลอว์

ส่วนที่ 2 ภาคเฉพาะ : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย
- บทที่ 7 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายแพ่ง 1
- บทที่ 8 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายแพ่ง 2
- บทที่ 9 กฎหมายรัฐธรรมนูญ
- บทที่ 10 กฎหมายขัดกัน
- บทที่ 11 กฎหมายระหว่างประเทศ