รูปภาพสินค้า รหัส9786163142191
9786163142191
ตำราเล่มนี้แบ่งออกเป็น 2 ภาค คือภาคทั่วไป เนื้อหาเกี่ยวข้องกับข้อความคิดพื้นฐานที่จำเป็นต่อการศึกษาวิชานิติศาสตร์ และภาคเฉพาะ เป็นการอธิบายเนื้อหาของกฎหมายซึ่งเป็นการศึกษาที่เรียกว่านิติศาสตร์โดยแท้
ผู้เขียนประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 400.00 บาท
ราคาสุทธิ 400.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786163142191
จำนวน: 408 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 185 x 260 x 19 มม.
น้ำหนัก: 715 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ธรรมศาสตร์, สนพ. ม. 
เดือนปีที่พิมพ์: 4 / 2545
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 3 เดือน 4 ปี 2016
:: เนื้อหาโดยสังเขป
ตำราเล่มนี้แบ่งออกเป็น 2 ภาค คือภาคทั่วไปและภาคเฉพาะ ในส่วนที่เกี่ยวกับภาคทั่วไป เนื้อหาเกี่ยวข้องกับข้อความคิดพื้นฐานที่จำเป็นต่อการศึกษาวิชานิติศาสตร์ (Theoretical Framework) สำหรับภาคเฉพาะนั้น เป็นการอธิบายเนื้อหาของกฎหมายซึ่งเป็นการศึกษาที่เรียกว่านิติศาสตร์โดยแท้ (Legal Dogmatic) โดยในเล่มได้อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด เป็นลำดับขั้น เข้าใจง่าย พร้อมรายชื่อหนังสืออ้างอิงภาษาอังกฤษหลายเล่ม อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจที่จะค้นคว้าต่อไปในหัวข้อหนึ่งหัวข้อใด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
:: สารบัญ
ส่วนที่ 1 ภาคทั่วไป : สังคมกับกฏหมาย
- บทที่ 1 สถาบันทางสังคม : จากครอบครัวสู่รัฐ
- บทที่ 2 บ่อเกิดของกฎหมาย
- บทที่ 3 การแบ่งประเภทของกฎหมาย
- บทที่ 4 ขอบเขตการบังคับใช้กฎหมาย
- บทที่ 5 การตีความกฎหมาย
- บทที่ 6 ธรรมเนียมปฏิบัติทางกฎหมายของซีวิลลอว์และคอมมอนลอว์

ส่วนที่ 2 ภาคเฉพาะ : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย
- บทที่ 7 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎมายแพ่ง : 1
- บทที่ 8 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎมายแพ่ง : 2
- บทที่ 9 กฎหมายรัฐธรรมนูญ
- บทที่ 10 กฎหมายขัดกัน
- บทที่ 11 กฎหมายระหว่างประเทศ