รูปภาพสินค้า รหัส9786163140371
9786163140371
การนำเสนอยังได้มีการสอดแทรกคำถามในระหว่างเนื้อหา เพื่อให้ผู้อ่านได้ฝึกการนำเอาทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ และมีกล่องข้อความพิเศษเพื่อแสดงการพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์
ผู้เขียนชยันต์ ตันติวัสดาการ, รศ.ดร.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 500.00 บาท
ราคาสุทธิ 500.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786163140371
จำนวน: 496 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 186 x 262 x 22 มม.
น้ำหนัก: 885 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ธรรมศาสตร์, สนพ. ม. 
เดือนปีที่พิมพ์: 4 / 2550
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 2 เดือน 7 ปี 2013
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือเล่มนี้เป็นตำราเพื่อใช้ประกอบการเรียนวิชาเศรษศาสตร์จุลภาคขั้นกลาง (Intermediate Microeconomics) ในระดับปริญญาตรี ซึ่งเป็นพื้นฐานของวิชาเศรษฐศาสตร์อื่นๆ และยังสามารถใช้ได้กับวิชาเศรษฐศาสตร์จุลภาคประยุกต์ตามหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจหรือบริหารธุรกิจในระดับปริญญาโทอีกด้วย เพราะนอกจากครอบคลุมเนื้อหาปกติอันได้แก่ พฤติกรรมผู้บริโภค การผลิตและต้นทุนการผลิตต่างๆ พฤติกรรมของผู้ผลิตในตลาดสินค้าของทุกโครงสร้างตลาด ตลาดปัจจัยการผลิต ดุลยภาพทั่วไป ความล้มเหลวของตลาดแบบต่างๆ แล้ว ยังได้มีการเพิ่มเติมเนื้อหาที่แตกต่างไปจากตำราเศรษฐศาสตร์จุลภาคทั่วไป เช่น การบริโภคข้ามเวลา พฤติกรรมการบริโภคกับความเสี่ยง การตั้งราคาเมื่อมีอำนาจผูกขาดแบบต่างๆ ทฤษฎีเกม และความไม่สมมาตรของข้อมูลเข้าไปด้วย

นอกจากนี้ในการนำเสนอยังได้มีการสอดแทรกคำถามในระหว่างเนื้อหาเพื่อให้ผู้อ่านได้ฝึกการนำเอาทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ และมีกล่องข้อความพิเศษเพื่อแสดงการพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์ อีกทั้งมีการแยกหัวข้อที่เป็นเนื้อหาพื้นฐานออกจากเนื้อหาที่มีความยากอย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้อ่านได้เลือกศึกษาตามความเหมาะสม
:: สารบัญ
ส่วนที่ 1 บทนำ
ส่วนที่ 2 พฤติกรรมผู้บริโภคและการประยุกต์
ส่วนที่ 3 การผลิตและต้นทุนของหน่วยผลิต
ส่วนที่ 4 โครงสร้างตลาดสินค้าและตลาดปัจจัย
ส่วนที่ 5 ดุลยภาพทั่วไป เศรษฐศาสตร์สวัสดิการและความล้มเหลวของตลาด