รูปภาพสินค้า รหัส9786163140197
9786163140197
ความยุติธรรมไม่มี ความสามัคคีไม่เกิด ผู้ใดมีสิทธิ์ มีอำนาจ ต้องมีความรับผิดชอบ และมีหน้าที่
ผู้เขียนลิขิต ธีรเวคิน, ศ.ดร.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 100.00 บาท
ราคาสุทธิ 100.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786163140197
จำนวน: 116 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 121 x 185 x 6 มม.
น้ำหนัก: 110 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ธรรมศาสตร์, สนพ. ม. 
เดือนปีที่พิมพ์: 2 / 2556
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือเล่มนี้ชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างและความสัมพันธ์ระหว่างความถูกต้องตามกฎหมาย ความชอบธรรมทางการเมือง และธรรมแห่งอำนาจ การมุ่งเน้นถึงความสำคัญของหลักกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตีความตามลายลักษณ์อักษร อาจมองข้ามความสำคัญ ความชอบธรรมทางการเมืองคือตัวแปรทางการเมือง และเมื่อขาดความถูกต้องตามกฎหมายและความชอบธรรมทางการเมืองแล้ว อาจจะนำไปสู่ปัญหาสำคัญกับการคงอยู่ของผู้นำทางการเมืองและระบบการเมือง นั่นคือ ธรรมแห่งอำนาจ

ขณะเดียวกันกฎหมายซึ่งเป็นหลักการสำคัญของการจัดระเบียบสังคม การเมืองและเศรษฐกิจ หากมีการถือหลักการตีความตามลายลักษณ์อักษรโดยไม่คำนึงถึงเจตนารมณ์หรืออุดมการณ์ของการปรากฏของกฎหมายดังกล่าวนั้น อาจจะส่งผลในทางลบต่อความยุติธรรมทางสังคม จนนำไปสู่ปัญหาความชอบธรรมทางการเมืองของผู้นำและระบบได้ หนังสือเรื่องนี้ต้องการชี้ให้เห็นประเด็นต่างๆ เบื้องต้น เพื่อให้เกิดความกระจ่างในมิติต่างๆ ที่กล่าวไว้ค่อนข้างละเอียดในแต่ละส่วน!
:: สารบัญ
บทที่ 1 ความนำ
บทที่ 2 ความถูกต้องตามกฎหมาย (Legality)
บทที่ 3 ความถูกต้องตามกฎหมาย ความชอบธรรมทางการเมือง และธรรมแห่งอำนาจภายใต้ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย
บทที่ 4 ความถูกต้องตามกฎหมาย ความชอบธรรมทางการเมือง และธรรมแห่งอำนาจกับหลักการธรรมาภิบาล
บทที่ 5 การตีความตามลายลักษณ์อักษร (the letter of the law) การตีความตามเจตนารมณ์ (the spirit of the law) การวินิจฉัยตามความเป็นจริงทางการเมือง (politicla reality)
บทที่ 6 บทสรุป