รูปภาพสินค้า รหัส9786160847624
9786160847624
ได้ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพหนังสือเรียนอาชีวศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกาศลำดับที่ 676
ผู้เขียนกรุณาพร รัตนภูผา

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 104.00 บาท
ราคาสุทธิ 104.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786160847624
จำนวน: 276 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 185 x 256 x 16 มม.
น้ำหนัก: 495 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือเรียนวิชา "วัสดุและวิธีการก่อสร้างงานสถาปัตยกรรม รหัสวิชา 20106-2006" เล่มนี้ เรียบเรียงขึ้นตรงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชาและคำอธิบายรายวิชา ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างก่อสร้างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีเนื้อหารายวิชาทั้งหมด 8 บทเรียน ประกอบด้วย วัสดุและวิธีการก่อสร้างงานฝ้าเพดาน งานตกแต่งพื้น ผนังและบัวเชิงผนัง ประตูหน้าต่าง บันไดลูกกรงและราวบันได ระบบสุขาภิบาล วัสดุและวิธีการมุงหลังคา และสีและน้ำมันทาเคลือบผิวไม้ นอกจากนี้ในทุกหน่วยการเรียนยังมีแบบทดสอบก่อนเรียน หลังเรียน และแบบฝึกหัดประจำหน่วยการเรียน เพื่อใช้สำหรับวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนด้วย
:: สารบัญ
บทที่ 1 ฝ้าเพดาน
บทที่ 2 งานตกแต่งพื้น
บทที่ 3 ผนังและบัวเชิงผนัง
บทที่ 4 ประตู หน้าต่าง
บทที่ 5 บันได ลูกกรงและราวบันได
บทที่ 6 วัสดุงานระบบสุขาภิบาล
บทที่ 7 วัสดุและวิธีการมุงหลังคา
บทที่ 8 สีและน้ำมันทาเคลือบผิวไม้
บรรณานุกรม