รูปภาพสินค้า รหัส9786160847594
9786160847594
ได้ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพหนังสือเรียนอาชีวศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประะกาศลำดับที่ 693
ผู้เขียนวีรยุทธ์ คเชนทร

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 108.00 บาท
ราคาสุทธิ 108.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786160847594
จำนวน: 296 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 185 x 255 x 15 มม.
น้ำหนัก: 525 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือวิชา "เขียนแบบงานสถาปัตยกรรม รหัสวิชา 20106-2002" เล่มนี้ ตรงตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างก่อสร้าง ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เนื้อหาประกอบด้วย หลักการและขั้นตอนกระบวนการการเขียนแบบสถาปัตยกรรม ความสัมพันธ์ รูปตัด รูปด้วน แบบขยายส่วนประกอบของอาคาร แผนที่สังเขปผังบริเวณ และรายการแบบก่อสร้าง และอาคารที่พักอาศัยตามเทศบัญญัติและมาตรฐานการออกแบบ ท้ายบทเรียนมีแบบฝึกหัดและใบงานสำหรับการเขียนแบบสถาปัตยกรรมเกี่ยวกับบ้านพักอาศัยคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น เพื่อให้นักเรียนมีสมรรถนะ ทักษะ ความรู้ และความเข้าใจ เหมาะสำหรับนักเรียนแผนกวิชาช่างก่อสร้าง แผนกวิชาโยธา หรือผู้ที่สนใจทั่วไป
:: สารบัญ
บทที่ 1 มาตรฐานการเขียนแบบ
บทที่ 2 ความรู้เบื้องต้นในการเขียนแบบสถาปัตยกรรม
บทที่ 3 การเขียนผังพื้น
บทที่ 4 การเขียนแบบรูปตัด
บทที่ 5 การเขียนแบบรูปด้าน
บทที่ 6 การเขียนแบบขยายประตูและหน้าต่าง
บทที่ 7 การเขียนแบบขยายบันได
บทที่ 8 การเขียนแบบขยายห้องน้ำ
บทที่ 9 การเขียนแบบขยายเฉพาะจุด
บทที่ 10 การเขียนแบบผังบริเวณผังที่ตั้ง
บทที่ 11 การเขียนสารบัญแบบและรายการประกอบแบบ
ภาคผนวก
บรรณานุกรม