รูปภาพสินค้า รหัส9786160847570
9786160847570
ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพหนังสือเรียนอาชีวศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกาศลำดับที่ 9
ผู้เขียนมณฑา ลิมปิยะประพันธ์

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 83.00 บาท
ราคาสุทธิ 83.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786160847570
จำนวน: 184 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 185 x 255 x 10 มม.
น้ำหนัก: 335 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือวิชา "การผลิตพืชผัก รหัสวิชา 20501-2201" เป็นวิชาที่อยู่ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยเนื้อหารายละเอียดจะเป็นความรู้เกี่ยวกับการผลิตพืชผักโดยยึดหลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) เป็นสำคัญ เนื้อหาในเล่มจัดทำไว้ 7 บท ได้แก่ บทที่ 1 ความสำคัญและการตลาดพืชผัก บทที่ 2 มาตรฐานการผลิตผักตามการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) บทที่ 3 การจำแนกประเภทของพืชผัก บทที่ 4 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการผลิตพืชผัก บทที่ 5 การวางแผนปลูก การปลูก และการดูแลรักษา บทที่ 6 การเก็บเกี่ยว การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว และการเพิ่มมูลค่าผลผลิต และบทที่ 7 การจัดจำหน่าย การทำบัญชี และการศึกษาการปลูกผักบางชนิด พร้อมทั้งมีแบบฝึกหัด แบบทดสอบและใบงานท้ายบท เพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจ
:: สารบัญ
บทที่ 1 ความสำคัญและการตลาดพืชผัก
บทที่ 2 มาตรฐานการผลิตผักตามการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP)
บทที่ 3 การจำแนกประเภทของพืชผัก
บทที่ 4 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการผลิตพืชผัก
บทที่ 5 การวางแผนปลูก การปลูกและการดูเเลรักษาพืชผัก
บทที่ 6 การเก็บเกี่ยว การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและการเพิ่มมูลค่าผลผลิต
บทที่ 7 การจัดจำหน่าย การทำบัญชี และการศึกษาการปลูกผักบางชนิด