รูปภาพสินค้า รหัส9786160847471
9786160847471
หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชาและคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้เขียนบุญธรรม ภัทราจารุกุล

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 101.00 บาท
ราคาสุทธิ 101.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786160847471
จำนวน: 264 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 185 x 255 x 15 มม.
น้ำหนัก: 470 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
วัตถุดิบที่นำมาใช้แปรรูปให้เป็นชิ้นงานต่างๆ ชิ้นส่วนเครื่องกล ชิ้นส่วนเครื่องจักร จะนำมาจากวัสดุธรรมชาติ เช่น แร่เหล็ก แร่ทองแดง แร่อะลูมิเนียม และแร่ธรรมชาติอื่นๆ ซึ่งกรรมวิธีการผลิตแบบต่างๆ เพื่อต้องการให้ได้ชิ้นงาน ชิ้นส่วนเครื่องกลที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ เกิดความประหยัด โดยสูญเสียวัสดุในการผลิตน้อยที่สุด และใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า และรักษ์สิ่งแวดล้อม จะนำเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่ควบคุมเครื่องจักรด้วยคอมพิวเตอร์มาใช้ในการผลิต

หนังสือ "กรรมวิธีการผลิต" เล่มนี้ มีเนื้อหาตรงตามหลักสูตรสำหรับนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตร (ปวช.) สาขาวิชาช่างกลโรงงาน และผู้ที่สนใจศึกษากรรมวิธีการผลิตชิ้นส่วนเครื่องกลที่จะหาอ่านเป็นความรู้ ประกอบด้วย วัสดุธรรมชาติที่นำมาแปรรูป กรรมวิธีการผลิตแบบหล่อ กรรมวิธีการผลิตแบบตัดเฉือนวัสดุ กรรมวิธีการผลิตแบบเปลี่ยนรูป กรรมวิธีการผลิตการต่อหรือยึดชิ้นงานเข้าด้วยกัน กรรมวิธีการผลิตตกแต่งผิวชิ้นงานให้เรียบ กรรมวิธีการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางกายภาพ และกรรมวิธีการผลิตแบบเติมเนื้อวัสดุซึ่งเป็นนวัตกรรมการผลิตของเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิตยุคใหม่ 4.0 ในเล่มอธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด เป็นลำดับขั้น มีภาพประกอบเข้าใจง่าย พร้อมแบบฝึกหัดท้ายบทเพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจ
:: สารบัญ
บทที่ 1 กรรมวิธีการผลิต (Manufacturing Process)
บทที่ 2 การถลุงโลหะเหล็ก (Iron Smelting)
บทที่ 3 การถลุงโลหะไม่ใช่เหล็ก (Non Ferrous Smelting)
บทที่ 4 กรรมวิธีการผลิตแบบหล่อโลหะ (Metal Castings Manufacturing Process)
บทที่ 5 กรรมวิธีการผลิตแบบตัดเฉือนโลหะ (Machining Manufacturing Process)
บทที่ 6 กรรมวิธีการผลิตแบบเปลี่ยนรูป (Deformation Manufacturing Process)
บทที่ 7 กรรมวิธีการต่อหรือยึดชิ้นงานเข้าด้วยกัน (Jointing Manufacturing Process)
บทที่ 8 กรรมวิธีการตกแต่งผิวชิ้นงาน (Surface Decoration Manufacturing Process)
บทที่ 9 แผนภาพสมดุลและโครงสร้างของระบบผลึก (Equilibrium Diagram and Structures of Crystal)
บทที่ 10 การปรับปรุงสมบัติโลหะด้วยความร้อน (Heat Treatment)
ฯลฯ
:: ข้อมูลพิเศษ
- ได้ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพหนังสือเรียนอาชีวศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกาศลำดับที่ 683