รูปภาพสินค้า รหัส9786160836024
9786160836024
อธิบายถึงเนื้อหาการดำเนินการทางคณิตตาสตร์ที่จะนำไปใช้คำนวณงานด้านช่างโยธา มีเนื้อหาตรงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถะรายวิชาและคำอธิบายรายวิชาคณิตศาสตร์ช่างโยธา
ผู้เขียนเอกชัย รัตนโน

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 94.00 บาท
ราคาสุทธิ 94.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786160836024
จำนวน: 376 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 184 x 255 x 17 มม.
น้ำหนัก: 655 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือเรียน คณิตศาสตร์ช่างโยธา (Mathematics for Civil Work) เล่มนี้ อธิบายถึงเนื้อหาการดำเนินการทางคณิตศาสตร์ที่จะนำไปใช้คำนวณงานด้านช่างโยธา มีเนื้อหาตรงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชาและคำอธิบายรายวิชาคณิตศาสตร์ช่างโยธา รหัสวิชา 20121-1001 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาโยธา

ซึ่งเนื้อหามีทั้งหมด 9 บท ประกอบด้วย ฟังก์ชันตรีโกณมิติ สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สมการเชิงเส้นสองตัวแปร การแก้สมการโดยเมทริกซ์และดีเทอร์มิแนนต์ พื้นฐานเลขยกกำลัง รากและกรณฑ์ ฟังก์ชันชี้กำลัง ฟังก์ชันลอการิทีม กราฟ เรขาคณิต พื้นที่และปริมาตร พร้อมแบบฝึกหัด และแบบทดสอบวัดผล ซึ่งจะประโยชน์ต่อนักเรียนสาขาช่างโยธา ตลอดจนนายช่าง วิศวกร ผู้สนใจทั่วไป
:: สารบัญ
บทที่ 1 ฟังก์ชันรีโกณมิติ
บทที่ 2 สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
บทที่ 3 สมการเชิงเส้นสองตัวแปร และสมการกำลังสอง
บทที่ 4 การแก้สมการโดยเมทริกซ์และดีเทอร์มิแนนต์
บทที่ 5 พื้นฐานเลขยกกำลัง รากและกรณฆ์
บทที่ 6 ฟังก์ชันเลขชี้กำลัง
บทที่ 7 ฟังก์ชันลอการิทึม
บทที่ 8 กราฟ
บทที่ 9 เรขาคณิต พื้นที่และปริมมาตร