รูปภาพสินค้า รหัส9786160829712
9786160829712
หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้เขียนอภิรักษ์ สุขเกษม

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 104.00 บาท
ราคาสุทธิ 104.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786160829712
จำนวน: 288 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 188 x 256 x 13 มม.
น้ำหนัก: 510 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
เดือนปีที่พิมพ์: 6 / 2561
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 1 เดือน 6 ปี 2018
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือ "มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ (รหัสวิชา 2104-2008)" เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน มีเนื้อหาตรงตามจุดประสงค์รายวิชา ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2556 เนื้อหาภายในมีทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ แบ่งเป็น 8 หน่วยการเรียนรู้ เริ่มจาก การเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า ชนิดและโครงสร้างของมอเตอร์ไฟฟ้า หลักการทำงานมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส หลักการทำงานมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส แบบหลายความเร็ว การพันขดลวดมอเตอร์ไฟฟ้า 1 เฟส การพันขดลวดมอเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟส และ การบำรุงรักษามอเตอร์ไฟฟ้า นอกจากนี้ในทุกหน่วยการเรียนยังมีแบบทดสอบก่อนเรียน หลังเรียน และแบบฝึกหัดประจำหน่วยการเรียน เพื่อใช้สำหรับวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนอีกด้วย
:: สารบัญ
บทที่ 1 การเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า
บทที่ 2 ชนิดและโครงสร้างของมอเตอร์ไฟฟ้า
บทที่ 3 หลักการทำงานมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส
บทที่ 4 หลักการทำงานมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส
บทที่ 5 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส แบบหลายความเร็ว
บทที่ 6 การพันขดลวดมอเตอร์ไฟฟ้า 1 เฟส
บทที่ 7 การพันขดลวดมอเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟส
บทที่ 8 การบำรุงรักษามอเตอร์ไฟฟ้า

- ใบงานปฏิบัติงานมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ