รูปภาพสินค้า รหัส9786160803279
9786160803279
ศึกษาและใช้ประโยชน์ทางการเงิน
ผู้เขียนเฉลิมขวัญ ครุธบุญยงค์, ผศ.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 185.00 บาท
ราคาสุทธิ 185.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786160803279
จำนวน: 384 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 170 x 220 x 18 มม.
น้ำหนัก: 540 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับ "การบัญชีเพื่อการจัดการ" เริ่มตั้งแต่ทำความรู้จักกับความรู้เบื้องต้นของการบัญชีเพื่อการจัดการ แนวคิดเกี่ยวกับต้นทุนและการประยุกต์ใช้ต้นทุน การจัดทำงบการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน การศึกษาพฤติกรรมของต้นทุน และการศึกษาระบบบัญชีต้นทุนทางตรงกับต้นทุนผันแปร การวิเคราะห์ต้นทุนปริมาณเพื่อวางแผนกำไรในอนาคต การปันส่วนต้นทุนด้วยระบบต้นทุนฐานกิจกรรม การจัดทำงบกระแสเงินสด การจัดทำงบประมาณ ตลอดจนการวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อตัดสินลงทุน เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ และบุคคลที่สนใจการบัญชีเพื่อการจัดการโดยทั่วไป เนื้อหาครอบคลุมตรงตามหลักสูตรของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
:: สารบัญ
บทที่ 1ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชีเพื่อการจัดการ
บทที่ 2 งบการเงินและการวิเคราะห์
บทที่ 3 แนวความคิดเกี่ยวกับต้นทุนและการประยุกต์
บทที่ 4 ต้นทุนผลิตภัณฑ์
บทที่ 5 ต้นทุนฐานกิจกรรม
บทที่ 6 การวิเคราะห์ต้นทุน ปริมาณ และกำไร
บทที่ 7 งบกระแสเงินสด
บทที่ 8 งบประมาณ
บทที่ 9 ต้นทุนเพื่อการาติดสินใจ
บทที่ 10 งบลงทุน