รูปภาพสินค้า รหัส9786160800254
9786160800254
หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ผู้เขียนฝ่ายตำราวิชาการคอมพิวเตอร์

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 99.00 บาท
ราคาสุทธิ 99.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786160800254
จำนวน: 256 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 171 x 220 x 12 มม.
น้ำหนัก: 360 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือเล่มนี้ถูกเรียบเรียงขึ้นเพื่อนำมาใช้กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมและตรงตามหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ภายในเล่มได้กล่าวถึงวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นการปูพื้นให้ผู้ศึกษาได้เข้าใจเนื้อหากว้างๆ ในโลกของคอมพิวเตอร์ และเข้าใจในหลักการ วิธีคิดอย่างมีระบบ และมีเหตุผล เพื่อนำไปใช้แก้ไขปัญหาโจทย์ทางคอมพิวเตอร์ได้ และสิ่งนี้ก็จะนำไปสู่การฝึกทักษะ ที่มีความสำคัญต่อการนำไปต่อยอดเพื่อฝึกเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ต่อไป

:: สารบัญ
บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
บทที่ 2 การทำงานในระบบคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรม
บทที่ 3 ระบบจำนวน และรหัสแทนข้อมูล
บทที่ 4 อุปกรณ์รับข้อมูล และอุปกรณ์แสดงผลข้อมูล
บทที่ 5 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย และสื่อบันทึกข้อมูล
บทที่ 6 ซอฟต์แวร์และการพัฒนาสารสนเทศ
บทที่ 7 การเขียนผังงานและการแก้ปัญหาโจทย์ทางคอมพิวเตอร์