รูปภาพสินค้า รหัส9786160800247
9786160800247
หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
ผู้เขียนฝ่ายตำราวิชาการคอมพิวเตอร์

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 109.00 บาท
ราคาสุทธิ 109.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786160800247
จำนวน: 392 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 171 x 220 x 18 มม.
น้ำหนัก: 540 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือเล่มนี้ถูกเรียบเรียงขึ้นเพื่อนำมาใช้กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมและตรงตามหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดยในเล่มให้เนื้อหาทางด้านข้อมูลสารสนเทศ เริ่มตั้งแต่ประวัติ องค์ประกอบ และหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ อธิบายถึงระบบสื่อสารข้อมูลสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ คุณลักษณะของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ ของซอฟต์แวร์ การแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ

พร้อมแนะนำการเขียนโปรแกรมภาษา C พัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ ใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ให้เหมาะสมกับงาน การติดต่อสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตและการค้นหาข้อมูล รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองาน การเขียนเว็บเพจด้วย HTML อธิบายเนื้อหาโดยละเอียด เป็นลำดับขั้นตอน พร้อมตัวอย่างหลากหลาย เข้าใจง่าย สามารถนำไปใช้งานได้กับชีวิตจริง
:: สารบัญ
บทที่ 1 เทคโนโลยีสารสนเทศ
บทที่ 2 ประวัติ องค์ปนะกอบ และหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์
บทที่ 3 ระบบสื่อสารข้อมูลสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์
บทที่ 4 คุณลักษณะของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
บทที่ 5 ซอฟต์แวร์
บทที่ 6 การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ
บทที่ 7 การเขียนโปรแกรมภาษา C
บทที่ 8 พัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์
บทที่ 9 การใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับงาน
บทที่ 10 การติดต่อสื่อสารทางอินเตอร์เน็ตและการค้นหาข้อมูล
ฯลฯ