รูปภาพสินค้า รหัส9786160800070
9786160800070
หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมระบบเครือข่ายเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ผู้เขียนฝ่ายตำราวิชาการคอมพิวเตอร์

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 99.00 บาท
ราคาสุทธิ 99.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786160800070
จำนวน: 232 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 171 x 220 x 11 มม.
น้ำหนัก: 336 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือเล่มนี้ถูกเรียบเรียงขึ้นเพื่อนำมาใช้กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมและตรงตามหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดยในเล่มให้เนื้อหาทางด้านระบบเครือข่ายเบื้องต้น ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรที่มุ่งเน้นทักษะเพื่อให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติได้ โดยนอกจากปูพื้นฐานความรู้วิชาการในเชิงทฤษฎีแล้ว ยังปูความรู้เชิงปฏิบัติเพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ทางอาชีพได้ต่อไปในอนาคต อธิบายเนื้อหาโดยละเอียด เป็นลำดับขั้นตอน พร้อมตัวอย่างหลากหลาย เข้าใจง่าย สามารถนำไปใช้งานได้กับชีวิตจริง
:: สารบัญ
ส่วนที่ 1 ภาคทฤษฎี
- บทที่ 1 เครือข่ายการสื่อสาร
- บทที่ 2 ช่องทางการสื่อสารและส่วนประกอบของเครือข่าย
- บทที่ 3 รูปแบบการเชื่อมโยงเครือข่ายและระบบเครือข่ายท้องถิ่น

ส่วนที่ 2 ภาคปฏิบัติ
- บทที่ 4 การเชื่อมต่อเครือข่ายแบบเวิร์กกรุ๊ปด้วย Windows-XP Professional
- บทที่ 5 การแชร์ไฟล์และเครื่องพิมพ์บนเครือข่าย
- บทที่ 6 การตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นบนเครือข่าย
- บทที่ 7 อินเทอร์เน็ตเบื้องต้นและการแชร์อินเทอร์เน็ตบนเครือข่าย