รูปภาพสินค้า รหัส9786119015609
9786119015609
เรียบเรียงจาก พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แยกเป็นหมวดหมู่ ตามประเภทอาคาร
ผู้เขียนทรงศักดิ์ รวิรังสรรค์

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 250.00 บาท
ราคาสุทธิ 250.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786119015609
จำนวน: 316 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 212 x 292 x 14 มม.
น้ำหนัก: 722 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ทรงศักดิ์ รวิรังสรรค์ 
เดือนปีที่พิมพ์: 5 / 2552
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมความรู้ทางด้านกฎหมายในการก่อสร้างอาคารในเขตเทศบาล, อบต. ในเรื่องต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น เรื่องการควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมือง บริเวณนั้นถูกห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภทในที่ดิน โดยได้ให้เนื้อหาอย่างละเอียด ถ่ายทอดอย่างเป็นลำดับขั้นตอน เรียบเรียงไว้เป็นหมวดหมู่ชัดเจน เข้าใจง่าย ผู้อ่านจะได้ทราบถึงกฎระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานก่อสร้างได้ถูกต้อง ซึ่งจะช่วยให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความราบรื่น มีความปลอดภัย ไม่เกิดความเสียหายต่อโครงการอันเป็นผลจากการขาดความรู้เรื่องข้อกำหนดทางกฎหมาย
:: สารบัญ
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 อาคารต่างๆ ตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร
บทที่ 3 ข้อกำหนดในการเขียนผังบริเวณ และแบบแปลนสำหรับการก่อสร้างอาคาร
บทที่ 4 การเขียนแบบก่อสร้างอาคาร
บทที่ 5 การเขียนแบบดัดแปลง, ต่อเติมอาคาร
บทที่ 6 อาคารชิดเขตที่ดิน
บทที่ 7 แนวอาคาร
บทที่ 8 ข้อยกเว้น
บทที่ 9 ขั้นตอนการขออนุญาต
บทที่ 10 โทษของการกระทำผิดตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร, พ.ร.บ. ผังเมือง
บทที่ 11 การก่อสร้าง รื้อถอน ดัดแปลง เคลื่อนย้ายอาคาร การขุดดินและถมดิน
บทที่ 12 การติดตั้งลูกกรงเหล็กดัด