รูปภาพสินค้า รหัส8858902400365
8858902400365
แบบฝึกพื้นฐานเพื่อพัฒนาทักษะภาษาไทย
ผู้เขียนสมพร มีสมบัติ, สุพรรณี อยู่นิ่ม

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 85.00 บาท
ราคาสุทธิ 85.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858902400365
จำนวน: 184 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 185 x 257 x 9 มม.
น้ำหนัก: 340 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สีเดียว 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: พีเอ็นเอ็น กรุ๊ป, สนพ. 
เดือนปีที่พิมพ์: 10 / 2555
:: เนื้อหาโดยสังเขป
นำเสนอเนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 วิชาภาษาไทย โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับสระ วรรณยุกต์ มาตราตัวสะกด คำประสม คำควบกล้ำ คำซ้อน อักษรเดี่ยว อักษรคู่ อักษรนำ คำนาม คำกริยา และประโยค สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ด้วยเนื้อหาครบถ้วน ทำความเข้าใจง่าย บรรจุแน่นไปด้วยองค์ความรู้ต่างๆ พร้อมแบบทดสอบที่หลากหลายในแต่ละบท โดยมีแบบเฉลยให้ได้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง เพื่อทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
:: สารบัญ
บทที่ 1 สระและวรรณยุกต์
บทที่ 2 มาตราตัวสะกด
บทที่ 3 คำประสม
บทที่ 4 คำควบกล้ำ
บทที่ 5 คำซ้อน
บทที่ 6 อักษรเดี่ยว
บทที่ 7 อักษรคู่
บทที่ 8 อักษรนำ
บทที่ 9 คำนาม
บทที่ 10 คำกริยา
บทที่ 11 ประโยค

- เฉลยแบบฝึกหัด