ผลการค้นหา :

  สินค้าราคา(บาท) 
รูปภาพสินค้า รหัส9786160805075
9786160805075
ปรับสมดุลเลือดเพื่อสุขภาพดี ตามวิถีการแพทย์แผนจีน ด้วยสมุนไพรจีนและตำรับยาจีน 35 ชนิด 18 ตำรับ
ผู้เขียนรศ. ดร. นพ. ศุภนิมิต ทีฆชุณหเถียร
169.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789749900888
220.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160813155
9786160813155
พจนานุกรม เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
ผู้เขียนธีระยุทธ สุวรรณประทีป, รศ., วีระศักดิ์ กรัยวิเชียร, รศ.
185.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160821112
9786160821112
คู่มือสำหรับผู้บริหารที่ต้องการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร
ผู้เขียนนภดล ร่มโพธิ์, รศ.ดร., มนวิกา ผดุงสิทธิ์, รศ.ดร.
190.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163141033
9786163141033
หนังสือเล่มนี้อธิบายเกี่ยวกับการสอนไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น โดยแบ่งเนื้อหาเป็น 3 ส่วน (5 บท)
ผู้เขียนสมเกียรติ เชวงกิจวณิช, รศ.ดร. , สุณีย์รัตน์ เนียรเจริญสุข, รศ.ดร.
220.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163142344
9786163142344
ตำราที่รวบรวมคำศัพท์ สำนวน และบทสนทนาภาษาอังกฤษต่าง ๆ ที่เจ้าหน้าที่ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และมัคคุเทศก์จำเป็นต้องใช้
ผู้เขียนขนิษฐา อุทวนิช (Kanitta Utawanit), รศ., รศ.
280.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167008042
9786167008042
โมเดลธุรกิจ "เหนือกาลเวลา" ดีไซน์องค์กรด้วย 3 ส่วนผสม กระบวนการ เทคโนโลยี และสุนทรียภาพ
ผู้เขียนพิภพ อุดร, รศ.ดร. , อาณัติ ลีมัคเดช, รศ.ดร. , พีรเศรษฐ์ ชมภูมิ่ง, รศ.ดร. , วันชัย ขันตี, ผศ. , สถาพร โอภาสานนท์, ดร. , วิทยา ด่านธำรุงกูล, รศ.
168.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167287645
150.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167287850
9786167287850
เจาะลึกการเรียนแพทย์และการเตรียมตัว
ผู้เขียนชิษณุ พันธุ์เจริญ, รศ.น.พ., จรุงจิตร์ งามไพบูลย์, รศ.พญ.
150.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742123932
320.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789744433695
9789744433695
คอมพิวเตอร์มีการทำงานอย่างไร? เหตุใดคอมพิวเตอร์จึงประมวลผลได้? คำถามนี้ผู้ที่ใช้งานคอมพิวเตอร์อาจไม่สามารถตอบได้ทุกคน...และหนังสือเล่มนี้มีคำตอบ
ผู้เขียนธีรวัฒน์ ประกอบผล, รศ. , จันทนา ผ่องเพ็ญศรี, รศ.ดร.
230.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789744433701
9789744433701
หนังสือเกี่ยวกับงานขึ้นรูปโลหะที่มีองค์ประกอบในการทำงานที่หลากหลายต้องใช้ความรู้ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อผลิตชิ้นงานมีคุณภาพและมีความเที่ยง
ผู้เขียนวารุณี เปรมานนท์, รศ.ดร. , พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์, รศ.ดร.
180.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789745717398
180.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789745719866
200.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789747386004
130.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789748824666
135.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789749487976
9789749487976
การเลี้ยงลูก เหมือนกับการดูแลดอกไม้ให้บานสวย พ่อแม่ต้องใส่ใจลูกรักอย่างพอเหมาะ ลูกก็จะเจริญตามวัยได้อย่างงดงาม
ผู้เขียนรศ.ดร.กุลยา ตันติผลาชีวะ, กุลยา ตันติผลาชีวะ, รศ.ดร.
120.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789749805053
125.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789749805077
140.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789749805084
135.00