ผลการค้นหา :

  สินค้าราคา(บาท) 
รูปภาพสินค้า รหัส9789741955084
175.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789741955091
170.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789741955107
170.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160803279
9786160803279
ศึกษาและใช้ประโยชน์ทางการเงิน
ผู้เขียนเฉลิมขวัญ ครุธบุญยงค์, ผศ.
185.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160803538
9786160803538
ครอบคลุมหลักสูตรของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้เขียนเฉลิมขวัญ ครุธบุญยงค์, ผศ.
185.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160810666
9786160810666
ตรงตามหลักสูตรของ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ผู้เขียนเฉลิมขวัญ ครุธบุญยงค์, ผศ.
220.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160812783
9786160812783
อ่านเข้าใจง่าย เพราะมีเทคนิคการนำเสนอที่เข้าใจได้ง่าย เช่น การใช้ตารางเปรียบเทียบการสร้างแผนภูมิเพื่ออธิบายความหมาย
ผู้เขียนเฉลิมขวัญ ครุธบุญยงค์, ผศ.
220.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160818075
9786160818075
ตรงตามหลักสูตรคณะกรรมการอุดมศึกษา และข้อมูลงบการเงินที่ปรับปรุงตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง ปี 2552)
ผู้เขียนเฉลิมขวัญ ครุธบุญยงค์, ผศ.
220.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160821099
9786160821099
เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับ ปวส., ปริญญาตรี, ปริญญาโท และผู้สนใจทั่วไป
ผู้เขียนเฉลิมขวัญ ครุธบุญยงค์, ผศ.
200.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160821686
9786160821686
อ่านเข้าใจง่าย โดยเฉพาะการปรับปรุงรายงานทางการเงินตรงตามแม่บทการบัญชีฉบับปรับปรุง
ผู้เขียนเฉลิมขวัญ ครุธบุญยงค์, ผศ.
220.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160821709
9786160821709
การปรับปรุงรายงานทางการเงินตรงตามแม่บทการบัญชีฉบับปรับปรุง
ผู้เขียนเฉลิมขวัญ ครุธบุญยงค์, ผศ.
185.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160821716
9786160821716
เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับ ปวส. ปริญญาตรี และผู้สนใจทั่วไป โดยเฉพาะการปรับปรุงรายงานทางการเงินตรงตามแม่บทการบัญชีฉบับปรับปรุง
ผู้เขียนเฉลิมขวัญ ครุธบุญยงค์, ผศ.
185.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789741955350
9789741955350
ซึมซับภาพความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับวัฒนธรรม อันเป็นอัตลักษณ์ของชาติที่สืบสานกันมาจนถึงปัจจุบัน
ผู้เขียนบุญยงค์ เกศเทศ
170.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789741957842
9789741957842
งานเขียนเป็นทักษะการใช้ภาษาที่สำคัญไม่น้อย ในยุคการติดต่อสื่อสารปัจจุบัน โดยเฉพาะงานในองค์กรที่มีบุคคลจำนวนมาก ต้องติดต่อกันโดยใช้วิธีการเขียนเป็นสื่อ
ผู้เขียนบุญยงค์ เกศเทศ
200.00
1