สินค้าราคา(บาท) 
รูปภาพสินค้า รหัส9786168221341
9786168221341
ชวนผู้อ่านสำรวจโลกของ เศรษฐศาสตร์จุลภาค อย่างอ่านสนุก เข้าใจง่าย และเป็นระบบ พร้อมกรณีศึกษาชวนคิดว่า กลไกตลาด นโยบายรัฐ และความไว้วางใจในชุมชน ส่งผลอย่างไรต่อพฤติกรรมและปฏิสัมพันธ์ของผู้คน...
ผู้เขียนAvinash Dixit (อาวินาช ดิกชิต)
ผู้แปลพรเทพ เบญญาอภิกุล
280.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163140371
9786163140371
การนำเสนอยังได้มีการสอดแทรกคำถามในระหว่างเนื้อหา เพื่อให้ผู้อ่านได้ฝึกการนำเอาทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ และมีกล่องข้อความพิเศษเพื่อแสดงการพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์
ผู้เขียนชยันต์ ตันติวัสดาการ, รศ.ดร.
500.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160811618
9786160811618
ทฤษฎี กราฟ และสมการควบคู่การอธิบาย ตลอดจนการประยุกต์แบบเจาะลึกเพื่อให้เห็นภาพที่เกิดในสถานการณ์จริง
ผู้เขียนพฤทธ์สรรค์ สุทธิไชยเมธี, ดร.
160.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742318239
9789742318239
ทำไมราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกจึงเพิ่มขึ้น? การค้าเสรีเป็นประโยชน์ต่อสังคมหรือไม่? จุลเศรษฐศาสตร์ เป็นสาขาวิชาที่สามารถให้คำตอบที่มีเหตุมีผลต่อคำถามเหล่านี้...
ผู้เขียนธีระพงษ์ วิกิตเศรษฐ, รศ.ดร.
650.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789745719804
480.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742317263
650.00
1