สินค้าราคา(บาท) 
รูปภาพสินค้า รหัส9789744437792
9789744437792
ความรู้พื้นฐานการเขียนโปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino ตลอดจนการเชื่อมต่อวงจรกับอุปกรณ์อินพุตเอาต์พุตต่าง ๆ เหมาะสำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนระดับ ปวส. ถึงปริญญาตรี และผู้สนใจทั่วไป
ผู้เขียนดอนสัน ปงผาบ, ผศ.
250.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789744437648
9789744437648
ปรับปรุงจาก เครื่องกลไฟฟ้า 1 ที่ได้รับรางวัลหนังสือยอดนิยมของ ส.ส.ท. โดยเพิ่มเติมคำอธิบายเนื้อหาและภาพประกอบกว่า 30 หน้า และปรับลำดับหัวข้อให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้น รวมทั้งมีแบบฝึกหัดท้ายบททดสอบความเข้าใจ
ผู้เขียนไชยชาญ หินเกิด
230.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789744437327
9789744437327
เป็นความรู้พื้นฐานของการเรียนในสาขาช่างไฟฟ้า เพื่อใช้เป็นแนวทางในการศึกษาระดับสูงขึ้นไป และใช้เป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ
ผู้เขียนไชยชาญ หินเกิด
290.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167630120
9786167630120
เป็นแบบเรียนที่เขียนขึ้นเพื่อใช้ Excel 2013 ในการทำงานในลักษณะของตารางคำนวณ ตรงตามจุดประสงค์รายวิชา มาตรฐานรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา ตรงตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
ผู้เขียนสิทธิชัย ประสานวงศ์
99.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786164238022
9786164238022
เหมาะสำหรับนักศึกษา ปวส. ช่างอุตสาหกรรม และปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์ และผู้ที่สนใจทั่วไป
ผู้เขียนกวี หวังนิเวศน์กุล, รศ.
195.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789744436788
9789744436788
เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. เพื่อเป็นแนวทางสู่การศึกษาระดับสูง
ผู้เขียนไชยชาญ หินเกิด
295.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167630106
9786167630106
ตรงตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมแบบทดสอบและแบบฝึกหัดท้ายบท
ผู้เขียนสิทธิชัย ประสานวงศ์
115.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167630113
9786167630113
หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชาและคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้เขียนสิทธิชัย ประสานวงศ์
115.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789744436641
9789744436641
เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบจิ๊กและฟิกซ์เจอร์ตั้งแต่พื้นฐาน รวมทั้งผู้ที่ทำงานในภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานและออกแบบจิ๊กและฟิกซ์เจอร์
ผู้เขียนวชิระ มีทอง, รศ.
250.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167630083
9786167630083
ตรงตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมแบบทดสอบและแบบฝึกหัดท้ายบท
ผู้เขียนสิทธิชัย ประสานวงศ์
92.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789744436047
9789744436047
ตรงตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2556 ของสำนักกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้เขียนไชยชาญ หินเกิด
180.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167630069
9786167630069
สร้างและตกแต่งงานคอมพิวเตอร์กราฟิกด้วยโปรแกรมกราฟิก ตรงตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมแบบทดสอบและแบบฝึกหัดท้ายบท
ผู้เขียนสิทธิชัย ประสานวงศ์
140.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167630052
9786167630052
เนื้อหาครบถ้วนตรงตามหลักสูตร พร้อมตัวอย่างประกอบและแบบฝึกหัดตลอดเล่ม โดยอธิบายเป็นขั้นเป็นตอนในแบบ Visual Guide และ Step by Step ที่เข้าใจง่ายและทำตามได้ทัันที
ผู้เขียนสิทธิชัย ประสานวงศ์
109.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167630045
9786167630045
เป็นแบบเรียนที่เขียนขึ้นเพื่อใช้สำหรับงานในด้านการจัดการฐานข้อมูล ทั้งการจัดเก็บ, การเรียกใช้, การคัดกรอง, การจัดทำแบบฟอร์มและรายงาน
ผู้เขียนสิทธิชัย ประสานวงศ์
109.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167630014
9786167630014
เป็นแบบเรียนที่เขียนขึ้นเพื่อใช้สำหรับงานในด้านการประมวลผลคำ หรือ การพิมพ์เอกสาร ตั้งแต่การพิมพ์เอกสารแบบง่ายๆ ไปจนถึงการจัดทำเป็นสื่อสิ่งพิมพ์
ผู้เขียนสิทธิชัย ประสานวงศ์
95.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167630021
9786167630021
เป็นแบบเรียนที่เขียนขึ้นเพื่อใช้สำหรับงานในด้านการคำนวณในลักษณะของตารางงาน เช่น งานทางด้านบัญชี, งานทางด้านการตลาด, หรืองานทางด้านสถิติที่ต้องมีการวิเคราะห์แนวโน้มต่างๆ
ผู้เขียนสิทธิชัย ประสานวงศ์
95.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167630038
9786167630038
เป็นแบบเรียนที่เขียนขึ้นเพื่อใช้สำหรับงานในด้านการนำเสนอข้อมูล เช่น การพรีเซ็นต์งานในที่ประชุม, การฉายภาพประกอบการสัมมนา, หรือการรายงานหน้าชั้นเรียน
ผู้เขียนสิทธิชัย ประสานวงศ์
99.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789744434210
9789744434210
หลักการที่นำไปประยุกต์ใช้ได้จริง กรณีศึกษาการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่ได้ผลจริง
ผู้เขียนวิโรจน์ เตชะวิญญูธรรม, ผศ.
250.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789744012128
9789744012128
เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับ ปวส. ปริญญาตรี และผู้สนใจทั่วไป
ผู้เขียนกวี หวังนิเวศน์กุล, รศ.
180.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789744433022
9789744433022
หนังสือ FMEA : การวิเคราะห์อาการขัดข้องและผลกระทบ เล่มนี้ ได้รวบรวมประเด็นสำคัญ ๆ สำหรับกำหนดแนวความคิดและวิธีการตลอดจนการดำเนินงานทีละขั้นตอนของ F
ผู้เขียนกิติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ
200.00
123