สินค้าราคา(บาท) 
รูปภาพสินค้า รหัส9786160810697
9786160810697
ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ในกระบวนการออกแบบ การวางแผน การจัดหา การจัดการสินค้าคงคลัง การคลังสินค้า การขนส่ง โลจิสติกส์ย้อนกลับ การบริการลูกค้า...
ผู้เขียนฐาปนา บุญหล้า, ศ.ดร., นงลักษณ์ นิมิตรภูวดล
320.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160802074
9786160802074
หนังสือเล่มนี้เป็นลำดับที่ 3 ในชุด Industrial Technical and Management Series
ผู้เขียนวัฒนา เชียงกูล, เกรียงไกร ดำรงรัตน์, ดลดิษฐ์ เมืองแมน
750.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742127756
9789742127756
181 วิธีเพื่อลดค่าใช้จ่ายให้ถึงระดับต่ำสุด
ผู้เขียนDavid W. Young
ผู้แปลกิตติกานต์ อิศระ
180.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742123635
690.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742121594
185.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742120849
95.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789745348714
350.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789745348073
650.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789745346178
9789745346178
การจัดการการผลิตและการดำเนินงาน กลยุทธ์การดำเนินงาน การจัดการคุณภาพโดยรวม การเลือกที่ตั้ง...
ผู้เขียนณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์
195.00
1