สินค้าราคา(บาท) 
รูปภาพสินค้า รหัส9786160847259
9786160847259
วงจรการพัฒนาระบบ ระเบียบวิธีการพัฒนาซอฟต์แวร์ การกำหนดปัญหาและการศึกษาความเป็นไปได้ การวิเคราะห์ความต้องการ แผนภาพกระแสข้อมูล คำอธิบายการประมวลผล การออกแบบระบบ การสร้างระบบและการบำรุงรักษา ฯลฯ
ผู้เขียนโอภาส เอี่ยมสิริวงศ์
285.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160821631
9786160821631
ฝึกการเรียนรู้โครงสร้างข้อมูลชนิดต่าง ๆ ผ่านอัลกอริทึมอย่างมีแบบแผน อธิบายพร้อมแผนภาพแสดงขั้นตอนการทำงาน เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและสามารถฝึกปฏิบัติตามได้ ฯลฯ
ผู้เขียนโอภาส เอี่ยมสิริวงศ์
219.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160824137
9786160824137
หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้เขียนฝ่ายตำราวิชาการคอมพิวเตอร์
135.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160823314
9786160823314
การใช้งาน Access ตั้งแต่ระดับเบื้องต้นไปจนถึงโมดูล
ผู้เขียนธัชชัย จำลอง
319.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160822355
9786160822355
หนังสือเล่มนี้ ได้รับการออกแบบเนื้อหาให้ครอบคลุมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยได้ถ่ายทอดความรู้ไว้อย่างเพียงพอต่อการศึกษาในระดับอุดมศึกษา จึงเหมาะสำหรับใช้เป็นหนังสือประกอบการเรียนหรืออ้างอิง
ผู้เขียนโอภาส เอี่ยมสิริวงศ์
219.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160821501
9786160821501
เนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงการสร้างรายงานที่มีความสลับซับซ้อน เหมาะสำหรับผู้อ่านทุกระดับ
ผู้เขียนพงษ์พันธ์ ศิวิลัย
299.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160815203
9786160815203
Transact-SQL สามารถใช้กับฐานข้อมูลเซิร์ฟเวอร์ทุกฐานข้อมูล เช่น MySQL, MS SQL, Oracle ใช้สำหรับหาผลสรุปจากฐานข้อมูล จัดการข้อมูลจากกระบวนการ Transact-SQL
ผู้เขียนธนพล ฉันจรัสวิชัย
190.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160813469
9786160813469
เหมาะสำหรับผู้ดูแลฐานข้อมูล (DBA) และผู้ที่สนใจโปรแกรม SQL Server 2012 ทุกระดับ แม้ไม่เคยใช้มาก่อนก็สามารถใช้งานได้ง่ายอย่างมืออาชีพ
ผู้เขียนพงษ์พันธ์ ศิวิลัย
475.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160811564
9786160811564
หนังสือที่เปลี่ยนโลกทัศน์ การใช้ MS Excel จากการทำบัญชีงบดุล ไปเป็นการจัดการฐานข้อมูล
ผู้เขียนณัฐศิระ เยาวสุต
450.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160810130
9786160810130
หนังสือเล่มนี้เหมาะกับบุคคลที่ต้องการศึกษาเกี่ยวกับสถิติ การวิจัย และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยตนเองด้วยโปรแกรม SPSS เวอร์ชันล่าสุด
ผู้เขียนประกายรัตน์ สุวรรณ, อมรวิทย์ วิเศษสงวน
250.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160801886
9786160801886
สร้างแบบจำลองเพื่อนำไปสู่แนวทางการตัดสินใจ แก้ปัญหาปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ผู้เขียนรุ่งรัตน์ ภิสัชเพ็ญ, ผศ.ดร.
349.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160800018
9786160800018
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ผู้เขียนฝ่ายตำราวิชาการคอมพิวเตอร์
99.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742129644
9789742129644
ใหม่ล่าสุดกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการจัดการความรู้ที่ไม่มีอธิบายในเล่มไหนมาก่อน
ผู้เขียนพรรณี สวนเพลง, ผศ.ดร.
250.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742129576
9789742129576
เหมาะสำหรับผู้ดูแลฐานข้อมูลและผู้สนใจทุกระดับ
ผู้เขียนพงษ์พันธ์ ศิวิลัย
450.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742128630
9789742128630
รวบรวมปัญหา และแนวทางแก้ไขที่เกิดจากการปฏิบัติงานจริง สรุปแต่ละปัญหา กระชับ ไม่ซับซ้อน
ผู้เขียนพงษ์พันธ์ ศิวิลัย
125.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742128456
9789742128456
เรียนรู้การทำงานและความสามารถใหม่ ๆ กับ Access 2007 เพื่อสร้างฐานข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้เขียนธนพล ฉันจรัสวิชัย
575.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742128272
9789742128272
- เหมาะสำหรับผู้พัฒนาโปรแกรมและผู้ที่ต้องการสร้างรายงานทุกระดับ - สามารถฝึกทักษะได้ด้วยตนเองจากตัวอย่าง ใน CD และสามารถนำตัวอย่างไปประยุกต์ใช้
ผู้เขียนพงษ์พันธ์ ศิวิลัย
299.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742127480
9789742127480
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบฐานข้อมูล ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ปัญญาประดิษฐ์และระบบผู้เชี่ยวชาญ เทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธ์ธุรกิจ
ผู้เขียนไพบูลย์ เกียรติโกมล, รศ.ดร. , ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์, ผศ.ดร.
195.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742127107
199.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742127466
9789742127466
-เรียนรู้การสร้างระบบ Helpdesk เพื่อใช้ในองค์กร -ลงมือปฏิบัติจริงเพื่อทำความเข้าใจกับดาต้าเบสและโปรแกรมมิ่ง -พร้อมนำเสนอการใช้งานโค้ด VBA เพื่อเพิ่ม
ผู้เขียนสกล แสงสุริยกาญจน์
375.00
123