สินค้าราคา(บาท) 
รูปภาพสินค้า รหัส9786160822263
9786160822263
กล่าวถึงประเภทของที่พักตากอากาศ หลักการบริหารจัดการ การจัดกิจกรรมนันทนาการ และสิ่งอำนวยความสะดวกให้สอดคล้องกับกลุ่มลุกค้า กลยุทธ์ทางการตลาด ผลกระทบจากการพัฒนาที่พักตากอากาศที่มีต่อสภาพแวดล้อมและชุมชน
ผู้เขียนอริสรา เสยานนท์, ผศ.ดร.
195.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160822270
9786160822270
เหมาะสำหรับนักศึกษา ผู้ประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ผู้บริหาร และผู้สนใจทั่วไป
ผู้เขียนน้ำฝน อัศวเมฆิน, ผศ.ดร.
250.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160822232
9786160822232
เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี
ผู้เขียนมานพ ตันตระบัณฑิตย์, รศ., ไชยันต์ สิริกุล
120.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160822089
9786160822089
เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและแนวคิดการจัดการความรู้ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการความรู้และดำเนินกิจกรรมต่างๆ สำหรับองค์กรได้อย่างเหมาะสม
ผู้เขียนสมชาย นำประเสริฐชัย, รศ.ดร.
150.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160821709
9786160821709
การปรับปรุงรายงานทางการเงินตรงตามแม่บทการบัญชีฉบับปรับปรุง
ผู้เขียนเฉลิมขวัญ ครุธบุญยงค์, ผศ.
185.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160821594
9786160821594
หลักการจัดการ การบริหารเชิงกลยุทธ์และการวางแผนปฏิบัติการ บริหารกลยุทธ์ด้วย KPI และ Balance Score Card หลักบริหารสำหรับหัวหน้างาน การทำงานเป็นทีม การแก้ปัญหาและปรับปรุงงานอย่างเป็นระบบ การบำรุงรักษา
ผู้เขียนผศ.ดร. ประจวบ กล่อมจิตร
250.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160820627
9786160820627
เน้นการเขียนแบบเทคนิคตามมาตรฐานญี่ปุ่น (JIS) เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าทำงานในบริษัทญี่ปุ่น ครอบคลุมตั้งแต่ความรู้ทั่วไปของการเขียนแบบเทคนิค การเขียนแบบเทคนิคของงานชิ้นส่วนเครื่องจักรกล ฯลฯ
ผู้เขียนผศ.ดร. ศิริชัย ต่อสกุล
200.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786162045325
9786162045325
เหมาะสำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการค้นคว้า เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต และรายวิชาที่เกี่ยวข้องในสายสังคมศาสตร์ทุกสาขา
ผู้เขียนสุพรรษา ยวงทอง
185.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160820979
9786160820979
เนื้อหาครอบคลุมหลักสูตรระดับปริญญาตรีของสถาบันอุดมศึกษา
ผู้เขียนระริน เครือวรพันธุ์
220.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160820986
9786160820986
เนื้อหาครอบคลุมหลักสูตรระดับปริญญาตรีของสถาบันอุดมศึกษา
ผู้เขียนศิริลักษณ์ สุวรรณวงศ์, รศ.
200.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163141002
9786163141002
หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาวิชากฎหมายในทุกระดับชั้น โดยเฉพาะในส่วนของวิธีและหลักการในการวางแผนการศึกษา แนวทางในการดำรงตนระหว่างเล่าเรียน และวิธีการตอบข้อซักถาม เป็นต้น
ผู้เขียนธานินทร์ กรัยวิเชียร, ศ.พิเศษ, อภิชน จันทรเสน
200.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163140999
9786163140999
เนื้อหาครอบคลุมในเรื่องการกำหนดเป้าหมายทางการเงินของบุคคล การวางแผนการเงินในแต่ละช่วงชีวิตของบุคคล ด้วยการรู้การจัดหาและใช้เงินในด้านต่างๆ อย่างมีระบบ โดยการจัดงบการเงินอย่างถูกต้อง
ผู้เขียนสุขใจ น้ำผุด, รศ., สมนึก วิวัฒนะ, อนุชนาฏ เจริญจิตรกรรม
430.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160821099
9786160821099
เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับ ปวส., ปริญญาตรี, ปริญญาโท และผู้สนใจทั่วไป
ผู้เขียนเฉลิมขวัญ ครุธบุญยงค์, ผศ.
200.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163140975
9786163140975
หนังสือเล่มนี้ใช้เป็นหนังสือประกอบการบรรยายวิชาการเขียนระดับย่อหน้า ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาควิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้เขียนชื่นชีวี เฉลิมภัทรกุล, รศ. (Chuencheewee Chalermpatarakul)
230.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163612632
9786163612632
นี่คือหนังสือสอนให้คุณเป็นนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทย บรรจุเนื้อหาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจริงในโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทต่างๆ อย่างมืออาชีพ
ผู้เขียนบุญชนะ บุญเลิศ, ดร.
450.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163140944
9786163140944
ตำราเล่มนี้ได้เพิ่มเรื่องเกี่ยวกับระบบการวัดผลองค์กรแบบสมดุล (Balanced Scorecard) โดยได้มีการกล่าวถึงรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับแนวคิดนี้ตลอดจนกรณีศึกษาตัวอย่าง
ผู้เขียนนภดล ร่มโพธิ์, รศ.ดร.
390.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163486516
9786163486516
รวบความรู้ที่สำคัญเกี่ยวกับ "การวางแผนและการวิเคราะห์โครงการพัฒนา" โดยในเล่มได้อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด เช้าใจง่าย เหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป
ผู้เขียนเรืองวิทย์ เกษสุวรรณ, ศ.ดร.
200.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163140883
9786163140883
เนื้อหาครอบคลุมสาขาย่อยทั้งหมดของพันธุศาสตร์ โดยบรรยายพื้นฐานสำหรับการศึกษาในระดับที่ก้าวหน้ามากขึ้น
ผู้เขียนกิตติพัฒน์ อุโฆษกิจ, รศ.ดร.
510.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160820641
9786160820641
เนื้อหาครอบคลุมหลักสูตรระดับปริญญาตรีของสถาบันอุดมศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หรือผู้สนใจเรียนรู้สถิติเพื่อการวิจัย
ผู้เขียนมนตรี สังข์ทอง, ดร.
230.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163140821
9786163140821
ความรู้ด้านวิชาการที่ได้จากการค้นคว้าวิจัยและประสบการณ์เรื่องข้าวของผู้เขียน รวมถึงคุณค่าทางอาหาร วัฒนธรรม และเศรษฐกิจของข้าวซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดของประเทศ
ผู้เขียนบุญหงษ์ จงคิด, รศ.ดร.
240.00