สินค้าราคา(บาท) 
รูปภาพสินค้า รหัส9786160813384
9786160813384
เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และผู้สนใจทั่วไป
ผู้เขียนศ.ดร.ประสิทธิ์ ทีฆพุฒิ
280.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160813100
9786160813100
แหล่งกำเนิดพึ่งพิง องค์ประกอบการสะสมพลังงาน วงจรอันดับหนึ่งและวงจรอันดับสอง ไซนูซอยด์และเฟสเซอร์
ผู้เขียนชัด อินทะสี, ดร.
185.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167398952
290.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160811601
9786160811601
เพื่อเพิ่มผลผลิตและความปลอดภัย
ผู้เขียนประจวบ กล่อมจิตร, ผศ.ดร.
270.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786169017370
370.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786169123903
9786169123903
เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการทำงานวิจัย สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ให้สำเร็จอย่างมีคุณภาพ เล่มเดียวที่รวมตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงชั้นสูง
ผู้เขียนธานินทร์ ศิลป์จารุ, รศ.
250.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167662060
9786167662060
ครอบคลุมเนื้อหาของชีววิทยาพื้นฐาน
ผู้เขียนCecie Starr
ผู้แปลทีมคณาจารย์ภาควิชาชีววิทยามหาวิทยาลัยขอนแก่น
650.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742318246
9789742318246
หลักการทางวิชาการสถิติ ความหมายของคำจำกัดความต่างๆ ที่ใช้กันในทางสถิติ เหตุผลและหลักการการได้มาของค่าสถิติต่างๆ
ผู้เขียนประชุม สุวัตถี, ศจ.ดร., พาชิตชนัต ศิริพานิช, จิราวัลย์ จิตรถเวช, สำรวม จงเจริญ
460.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742318208
9789742318208
รวมเครื่องมือและทฤษฎีทางคณิตศาสร์พื้นฐานที่สำคัญในการศึกษาทางเศรษฐศาสตร์ทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท...
ผู้เขียนศาสตรา สุดสวาสดิ์, ผศ.ดร.
390.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167398600
380.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167398587
9786167398587
English for Job Applications เล่มนี้ เพื่อให้ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการนำไปสู่ความสำเร็จในการสมัครงาน
ผู้เขียนTipamas Chumworatayee (ทิพมาศ ชุมวรฐายี), Ph.D.
260.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160803798
9786160803798
แนวคิดและกลยุทธ์เพื่อความได้เปรียบทางกาทรแข่งขัน
ผู้เขียนพิชิต เทพวรรณ์, ผศ.ดร.
180.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160803538
9786160803538
ครอบคลุมหลักสูตรของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้เขียนเฉลิมขวัญ ครุธบุญยงค์, ผศ.
185.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789741956647
9789741956647
ใช้เป็นคู่มือหรือแนวทางในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
ผู้เขียนทองสง่า ผ่องแผ้ว, ฉลาด จันทรสมบัติ, รศ.ดร.
300.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786169017332
9786169017332
หนังสือที่ครอบคลุมเนื้อหาของชีววิทยาพื้นฐาน ได้แก่ สารชีวโมเลกุล เซลล์ของสิ่งมีชีวิต พันธุศาสตร์ วิวัฒนาการ ฯลฯ
ผู้เขียนCecie Starr
ผู้แปลทีมคณาจารย์ ภาคชีววิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
370.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786169017301
9786169017301
ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับ "วิชาเคมี" สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ผู้เขียนKenneth W. Whitten, Raymond E. Davis, M. Larry Peck, George G. Stanley
ผู้แปลอัญชุลี ฉวีราช, ผศ.ดร. , สมศักดิ์ ศิริไชย, ผศ.ดร. , นิศากร ทองก้อน, ดร.
595.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742317911
9789742317911
หนังสือเล่มนี้จะช่วยเพิ่มพูนความรู้และความเข้าใจในการวิเคราะห์ด้านนโยบายสาธารณะได้เป็นอย่างดี
ผู้เขียนณัฏฐพงศ์ ทองภักดี, รศ.
390.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742317881
9789742317881
การวางแผนกลยุทธ์มีความสำคัญอย่างไร? และเกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการอย่างไร? หนังสือเล่มนี้มีคำตอบ
ผู้เขียนพิริยะ ผลพิรุฬห์, รศ.ดร.
180.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789749900833
9789749900833
เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีความรู้ทางด้านการตลาด แต่มีความสนใจที่จะศึกษาและนำไปใช้ในทางปฎิบัติ หรือเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ
ผู้เขียนอัจจิมา เศรษฐบุตร, สายสวรรค์ วัฒนพานิช, ดร.
230.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742317874
9789742317874
โครงการส่งเสริมเอกสารวิชาการสภาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ผู้เขียนธีระพงษ์ วิกิตเศรษฐ, รศ.ดร.
650.00