สินค้าราคา(บาท) 
รูปภาพสินค้า รหัส9786163823212
9786163823212
เหมาะสำหรับนักศึกษา ปวส.ช่างอุตสาหกรรม และปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์ และผู้ที่สนใจทั่วไป
ผู้เขียนกวี หวังนิเวศน์กุล, รศ.
195.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160823536
9786160823536
เนื้อหาครอบคลุมหลักสูตรระดับ ปวส. และปริญญาตรี
ผู้เขียนมนตรี ศิริปรัชญานันท์, รศ.ดร., ธนูศักดิ์ อรุณไพร
170.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160822294
9786160822294
แนวความคิดใหม่ในการพัฒนาองค์การ ทันสมัย และสอดคล้องกับการบริหารงานตามสถานการณ์โลก
ผู้เขียนกัลยารัตน์ ธีระธนชัยกุล, ดร.
195.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163141880
9786163141880
การศึกษาภาษาตามวิธีทางภาษาศาสตร์ จะช่วยให้เข้าใจธรรมชาติของภาษาและวิธีการสื่อสารของผู้พูด ตลอดทั้งเข้าใจความหลากหลายของภาษาในสังคม
ผู้เขียนดียู ศรีนราวัฒน์, ชลธิชา บำรุงรักษ์
350.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163141873
9786163141873
หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาที่ควรรู้สำหรับผู้ปรารถนาที่จะเป็นนักเขียนบทโทรทัศน์มืออาชีพ
ผู้เขียนอรนุช เลิศจรรยารักษ์, รศ.
160.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163500113
9786163500113
ครอบคลุมเกี่ยวกับการประยุกต์ข้อมูลทางการบัญชีและข้อมูลจากรายงานทางการเงินไปใช้เพื่อประโยชน์ในการบริหารกิจการ โดยนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ ต่อด้วยเนื้อหาและทฤษฎี พร้อมคำอธิบายและตัวอย่างเป็นภาษาไทย
ผู้เขียนPeter C. Brewer, Ray H. Garrison, Eric W. Noreen
ผู้แปลแพร กีระสุนทรพงษ์, ผศ.ดร., ประภาภรณ์ เกียรติกุลวัฒนา, ผศ.ดร., วชิระ บุณยเนตร, ผศ.ดร., พงศ์พรต ฉัตราภรณ์, ผศ.ดร.
250.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160823338
9786160823338
เนื้อหาครอบคลุมหลักสูตรระดับปริญญาตรีของสถาบันอุดมศึกษา
ผู้เขียนชัยนนท์ ศรีสุภินานนท์, ผศ.
220.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160822256
9786160822256
เป็นวิชาพื้นฐานสำหรับนักศึกษาวิศวกรรมเครื่องกล และยังเป็นวิชาบังคับก่อนที่จะลงเรียนวิชาอื่นๆ อีกหลายวิชา เช่น เทอร์โมไดนามิกส์ 2 การถ่ายเทความร้อน หรือการทำความเย็นและการปรับอากาศ
ผู้เขียนรศ.ดร. ศรัทธา อาภรณ์รัตน์
250.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160822898
9786160822898
นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการทำงานของพีแอลซีอย่างละเอียด โดยเฉพาะพีแอลซีขนาดใหญ่และอุปกรณ์พิเศษ
ผู้เขียนสุเธียร เกียรติ์สุนทร, รศ.
495.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163141750
9786163141750
หนังสือเล่มนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อฝึกทักษะการฟังและการพูดที่ใช้ในการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับต้น เพื่อให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการสนทนา
ผู้เขียนจิตศจี พิบูลนคริทร์ (Jitsajee Pibulnakarin), ยุพิน โภคฐิติยุกต์ (Yupin Pokthitiyuk)
300.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163501097
9786163501097
ศึกษาและเรียนรู้อาเซียน ประเด็นต่างๆ เนื้อหาเข้มข้นใช้สำหรับการอ้างอิงเพื่อการเรียนการสอน เหมาะสำหรับ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป
ผู้เขียนณรงค์ โพธิ์พฤกษานันท์, ผศ.ดร.
199.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742318611
9789742318611
หนังสือเล่มนี้เขียนและเรียบเรียงขึ้นเพื่อใช้สอนและให้ความรู้การวิเคราะห์การถดถอยแก่นักศึกษา และผู้สนใจที่ต้องการนำไปประยุกต์ใช้งาน
ผู้เขียนจิราวัลย์ จิตรถเวช, รศ.ดร.
500.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160822799
9786160822799
เป็นพื้นฐานที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับการศึกษาปัญหาต่างๆ ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และวิทยศาสตร์ เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท
ผู้เขียนธีรศักดิ์ อุรัจนานนท์, รศ.ดร.
420.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163822710
9786163822710
รัฐมีส่วนในชีวิตเรา ตั้งแต่เราลืมตาดูโลกจนละสังขาร ทำให้เราร่ำรวยหรือขัดสน มีสุขหรือมีทุกข์ การที่จะศึกษาทำความเข้าใจบทบาทรัฐที่ดี จึงมีความสำคัญและเป็นประโยชน์
ผู้เขียนณัฏฐพงศ์ ทองภักดี , ศ.ดร.
470.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163823229
9786163823229
การเขียนเรียงลำดับตามขั้นตอนของการคำนวณออกแบบอาคารเหล็กและไม้อย่างง่าย เพื่อให้เกิดความเข้าใจในระดับพื้นฐานและนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป
ผู้เขียนกวี หวังนิเวศน์กุล, รศ.
280.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167662237
9786167662237
หนังสือฟิสิกส์มาตรฐานสากล ที่เด็กไทยอ่านเข้าใจ
ผู้เขียนRaymond A. Serway, John W. Jewett, Jr.
ผู้แปลประธาน บุรณศิริ, กีรยุทธ์ ศรีนวลจันทร์
550.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160822386
9786160822386
การเริ่มต้นธุรกิจและการเขียนแบบธุรกิจ การวิเคราะห์และการวางแผนการตลาด การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การบริหารการผลิตและการจัดการวัสดุ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทางบัญชีและการวิเคราะห์งบการเงิน ฯลฯ
ผู้เขียนฉัตยาพร เสมอใจ, ดร.
250.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786169228301
9786169228301
"วาทการ" เล่มนี้อุดมด้วยเนื้อหาที่ครอบคลุมหลักการพูดอย่างครบถ้วน หนังสือเล่มนี้จึงไม่ใช่ตำราประกอบการเรียนการสอนเฉพาะนักศึกษาเท่านั้น แต่ยังเหมาะสำหรับผู้ใฝ่รู้เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพการพูดอีกด้วย
ผู้เขียนพิมพาภรณ์ บุญประเสริฐ, ผศ.ดร.
180.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160821730
9786160821730
วัสดุวิศวกรรมเป็นวิชาพื้นฐานของนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ทุกสาขา
ผู้เขียนณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ, ผศ.ดร.
320.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160822263
9786160822263
กล่าวถึงประเภทของที่พักตากอากาศ หลักการบริหารจัดการ การจัดกิจกรรมนันทนาการ และสิ่งอำนวยความสะดวกให้สอดคล้องกับกลุ่มลุกค้า กลยุทธ์ทางการตลาด ผลกระทบจากการพัฒนาที่พักตากอากาศที่มีต่อสภาพแวดล้อมและชุมชน
ผู้เขียนอริสรา เสยานนท์, ผศ.ดร.
195.00