สินค้าราคา(บาท) 
รูปภาพสินค้า รหัส9786160818167
9786160818167
ครอบคลุมประเด็นสำคัญของการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์สู่ความเป็นเลิศขององค์กร โดยได้หยิบยกกรณีศึกษาของบริษัทชั้นนำทั้งในและต่างประเทศเข้ามาประกอบไว้ เพื่อเป็นตัวอย่างและแนวทางในภาคปฏิบัติ
ผู้เขียนสมบัติ ทีฆทรัพย์, รศ.ดร., อธิวัฒน์ กาญจนวณิชย์กุล, ดร., วนิดา วาดีเจริญ, ดร.
220.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160818815
9786160818815
สามารถนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชา การออกแบบและจัดการระบบโลจิสติกส์-โซ่อุปทานในเบื้องต้น รวมถึงผู้สนใจทั่วไป ในเนื้อหายังได้เพิ่มเติมหลักการและตัวอย่างที่สำคัญในการใช้งานจริงอีกด้วย
ผู้เขียนประจวบ กล่อมจิตร, ผศ.ดร.
250.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163140401
9786163140401
The book consists of eight units which address the need to prepare learners for the demands of academic coursework, containing a variety of academic areas.
ผู้เขียนSuchat Wongsuwanich (สุชาติ วงศ์สุวานิช, ผศ.)
360.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160818075
9786160818075
ตรงตามหลักสูตรคณะกรรมการอุดมศึกษา และข้อมูลงบการเงินที่ปรับปรุงตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง ปี 2552)
ผู้เขียนเฉลิมขวัญ ครุธบุญยงค์, ผศ.
220.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163140395
9786163140395
มีเนื้อหาครอบคลุมและครบถ้วนสำหรับการศึกษาในระดับเบื้องต้น เน้นการอธิบายและยกตัวอย่างที่เข้าใจได้ง่าย มีภาพประกอบที่ถูกต้องและสวยงามพร้อมคำอธิบายใต้ภาพ
ผู้เขียนภราดร ปรีดาศักดิ์, รศ.
390.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163140388
9786163140388
มีเนื้อหาที่ควรรู้สำหรับผู้ปรารถนาที่จะเป็นนักเขียนบทโทรทัศน์ เริ่มตั้งแต่รู้ความหมายและคุณสมบัติและต้องรู้จักสื่อที่ตนจะเขียนบท
ผู้เขียนอรนุช เลิศจรรยารักษ์, รศ.
150.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163140364
9786163140364
มีความชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหา ประหยัดคำ และอ่านเข้าใจง่าย เหมาะกับผู้เรียนในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และสาขาวิชาอื่น
ผู้เขียนวันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน, รศ.
260.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786169172109
9786169172109
แนะนำวิธีการพัฒนาโปรแกรมแบบขนานด้วยวิธีการต่างๆ รวมทั้งอธิบายถึงสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์แบบขนานและเครือข่ายต่อเชื่อมที่เป็นที่นิยมในอดีตและปัจจุบัน
ผู้เขียนธีรณี อจลากุล, รศ.ดร.
365.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789814524124
9789814524124
ครอบคลุมเนื้อหาของชีววิทยาพื้นฐาน อ่านง่าย ไม่น่าเบื่อ นอกเหนือจากหลักการและความรู้ทางชีววิทยาแล้ว ยังได้มีการเสนอประเด็นปัญหา และผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาแต่ละส่วนควบคู่ไปด้วย
ผู้เขียนCecie Starr, Christine A. Evers, Lisa Starr
ผู้แปลคณาจารย์ภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
675.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786165274661
9786165274661
รวมความรู้พื้นฐานทางการบัญชี กระบวนการบันทึกบัญชีและจัดทำงบการเงิน บัญชีสำหรับกิจการซื้อขายสินค้าและกิจการผลิตสินค้า การบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม
ผู้เขียนอุษณีย์ ตั้งปฏิภาณ
295.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160817276
9786160817276
แนวทาง การวิเคราะห์ การออกแบบ และการจัดการสำหรับนักศึกษา ผู้ปฏิบัติงาน และผู้จัดการ
ผู้เขียนพิภพ ลลิตาภรณ์, รศ.
350.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160813360
9786160813360
มีทั้งทฤษฎีและโจทย์ตัวอย่างที่พบในชีวิตประจำวัน อีกทั้งมีการสอนการใช้ซอฟต์แวร์ Microsoft Excel 2007 และโปรแกรมสเปรดชีตทางด้านการจำลองสถานการณ์
ผู้เขียนรุ่งรัตน์ ภิสัชเพ็ญ (สีเหลืองสวัสดิ์), รศ.ดร., พรธิภา องค์คุณารักษ์, ผศ.ดร.
250.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163140319
9786163140319
มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่จำเป็นในด้านต่างๆ ของนักศึกษาพยาบาล
ผู้เขียนศิริเพ็ญ สุทธาโรจน์, ผศ. (Siripen Sutharoj)
180.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789744435385
230.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786165086585
9786165086585
รวบรวมเนื้อหาที่ครอบคลุมวิชาสถิติไว้อย่างกว้างขวางครบถ้วนพอสมควร โดยครอบคลุมทั้งในระดับ ปวส. และในระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
ผู้เขียนนิมิตร ชื่นชม, ผศ.
285.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163140210
9786163140210
ประกอบด้วย กลวิธีการอ่านที่จะช่วยให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจในการอ่านอย่างถูกต้อง เช่น การเดาความหมายของคำศัพท์ การจับใจความสำคัญ การวิเคราะห์โครงสร้างเนื้อเรื่อง การตีความ ฯลฯ
ผู้เขียนถิรวัฒน์ ตันทนิส, ผศ. (Thirawat Tanthanis)
220.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163140203
9786163140203
แนะนำเทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษในระดับเบื้องต้น เริ่มตั้งแต่เรียนรู้โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐานจนถึงโครงสร้างประโยคที่ซับซ้อนขึ้น
ผู้เขียนพนาทิพย์ พินิจศักดิ์กุล, ผศ. (Panatip Pinijsakkul, Asst. Prof.)
260.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163140166
9786163140166
เพื่อให้เข้าใจหลักการและพัฒนาทักษะเกี่ยวกับการเขียนความเรียงขนาดสั้น (short essay) เป็นพื้นฐานในการเขียนความเรียงประเภทต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเขียนวิจารณ์งานวรรณกรรม
ผู้เขียนตระการ กัลชาญนันท์, ผศ. (Tragarn Kalchayanant, Asst. Prof.)
360.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163140159
9786163140159
เนื้อหาเป็น "สหวิชาการ" เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ และข้อคิดเห็นในหลากหลายแง่มุมของวัฒนธรรม
ผู้เขียนวิรังรอง บุญนุช, ผศ. (Wirangrong Boonnuch, Asst. Prof.)
120.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160812486
9786160812486
ใหม่ล่าสุด กับเรื่อง "ระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์" ที่ไม่มีอธิบายในหนังสือเล่มไหนมาก่อน
ผู้เขียนพรรณี สวนเพลง, ผศ.ดร.
380.00