สินค้าราคา(บาท) 
รูปภาพสินค้า รหัส9789742319120
9789742319120
อธิบายพื้นฐานความรู้ของสื่อดิจิทัลทั้งในอดีตมาจนถึงปัจจุบัน รวมไปถึงจรรยาบรรณในการผลิตสื่อดิจิทัลในรูปแบบใหม่
ผู้เขียนชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช, ผศ.ดร.
290.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160827381
9786160827381
รวบรวมวิธีการบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างบูรณาการ ที่เน้นการเป็นองค์กรแห่งความสุขและการบริหารตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ผู้เขียนสุภาวดี ขุนทองจันทร์, ผศ.ดร.
185.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163142542
9786163142542
การศึกษาภาษาตามวิธีทางภาษาศาสตร์ จะช่วยให้เข้าใจธรรมชาติของภาษาและวิธีการสื่อสารของผู้พูด ตลอดทั้งเข้าใจความหลากหลายของภาษาในสังคม
ผู้เขียนชลธิชา บำรุงรักษ์, ชัชวดี ศรลัมพ์, ดียู ศรีนราวัฒน์, บุญเรือง ชื่นสุวิมล, ทรงธรรม อินทจักร, นันทนา รณเกียรติ, พรทิพา ทองสว่าง, ยุพาพรรณ หุ่นจำลอง, ลัดดาวัลย์ เพิ่มเจริญ, วริษา กมลนาวิน
350.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160827060
9786160827060
เรียบเรียงและปรับปรุงเนื้อหาใหม่ทั้งหมด โดยสรุปใจความสำคัญของแต่ละเนื้อหาโดยมีรูปประกอบคำอธิบาย เพื่อให้เข้าใจเนื้อหามากขึ้น และสามารถใช้เป็นตำราประกอบการเรียนการสอน เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ผู้เขียนภัทราวุธ ภัทระธนกุลชัย, จ.ส.ต.
198.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742318949
9789742318949
หนังสือเล่มนี้เหมาะที่จะใช้ประกอบการเรียนการสอนในวิชาการทำเหมืองข้อมูลสำหรับหลักสูตรสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการทำเหมืองข้อมูลแก่ผู้ที่ทำงานด้านนี้
ผู้เขียนสุรพงค์ เอื้อวัฒนามงคล, รศ.ดร.
250.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160825936
9786160825936
เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และผู้ที่สนใจ
ผู้เขียนสุธี ขวัญเงิน, ผศ.
180.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160826063
9786160826063
เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ผู้ประกอบการ และผู้สนใจทั่วไป
ผู้เขียนโชติชวัล ฟูกิจกาญจน์, ผศ.ดร.
160.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160825462
9786160825462
เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี ผู้ประกอบการ และผู้สนใจทั่วไป
ผู้เขียนอนุรักษ์ ทองสุโขวงศ์, ผศ.
270.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160825141
9786160825141
เป็นหนังสือที่กล่าวถึงการเปรียบเทียบวิธีปฏิบัติทางการบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (International Financial Reporting Standards-IFRS) ซึ่งเป็น IFRS Bound Volume 2015
ผู้เขียนกิตติมา อัครนุพงศ์, ผศ.ดร.
485.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163142160
9786163142160
แนะนำวิธีการเขียนย่อหน้าภาษาอังกฤษประเภทต่างๆ
ผู้เขียนตระการ กัลชาญนันท์ (Tragarn Kalchayanant)
390.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163142139
9786163142139
หนังสือเล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจหลักการและพัฒนาทักษะเกี่ยวกับการเขียนความเรียงขนาดสั้น เพื่อเป็นพื้นฐานในการเขียนความเรียงประเภทต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเขียนวิจารณ์งานวรรณกรรม
ผู้เขียนTragarn Kalchayanant
370.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160825011
9786160825011
เนื้อหาของหนังสือจะครอบคลุมเนื้อหาที่สภาวิศวกรกำหนด ซึ่งประกอบไปด้วย หลักการเปลี่ยนรูปพลังงาน อะเวียอะบิลีตี เชื้อเพลิงและการวิเคราะห์การเผาไหม้ โรงจักรต้นกำลังต้นกำลังที่ใช้ไอน้ำ โรงจักรแบบกังหันแก๊ส
ผู้เขียนอนิรุตต์ มัทธุจักร์, รศ.ดร.
380.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160824403
9786160824403
กระบวนการผลิต เป็นพื้นฐานที่สำคัญสำหรับเลือกใช้กระบวนการขึ้นรูปและผลิตชิ้นงานหรือผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับชิ้นงานหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้ทำการออกแบบโดยวิศวกรหรือช่างเทคนิค
ผู้เขียนณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ, ผศ.ดร.
380.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160823895
9786160823895
เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้าและการแก้ปัญหาเพื่อหาค่าปริมาณต่างๆทางไฟฟ้า
ผู้เขียนบุญเรือง วังศิลาบัตร, รศ.
250.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160824755
9786160824755
หนังสือเล่มนี้สามารถทำความเข้าใจได้ง่าย เนื่องจากมีตัวอย่างช่วยเสริมความเข้าใจสำหรับแต่ละทฤษฎีในแต่ละบท นอกจากนั้นยังมีแบบฝึกหัดท้ายบท เพื่อให้ผู้อ่านสามารถฝึกฝนได้ด้วยตนเองโดยมีวิธีทำพร้อมเฉลยคำตอบ
ผู้เขียนศุภชัย นาทะพันธ์, ผศ.
175.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163142009
450.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742318642
9789742318642
เนื้อหาทั้งหมดของตำรานี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้อ่านเกิดผลสัมฤทธิ์คือ การได้รับรู้ที่ควรรู้ในเรื่องภาวะผู้นำ การรู้จักหัวข้อและแหล่งค้นคว้าข้อมูล การรู้จักนำมาวิเคราะห์ การทำความรู้ไปใช้ในงาน
ผู้เขียนบุษยา วีรกุล, รศ.ดร.
490.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742318727
9789742318727
Public policy is what public officials within a government, and by extension the citizens they represent, determine in order to address public problems.
ผู้เขียนAweewan Mangmeechai, Asst.Prof.Ph.D
250.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160824311
9786160824311
หนังสื่อเล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในพื้นฐานของการวิเคาระห์โครงสร้างและพฤติกรรมของโครงสร้างภายใต้น้ำหนักบรรทุก ซึ่งจะเป็นการวิเคราะห์โครงสร้างดีเทอร์มิเนททางสถิตโดยวิธีต่างๆ
ผู้เขียนณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุภาพ, ผศ.ดร., นิพนธ์ รัตนาวังเจริญ, รศ.ดร.
420.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160822997
9786160822997
เหมาะสำหรับนักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจเกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงมีความสนใจการออกแบบวงจรทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อนำไปใช้งานตามวัตถุประสงค์
ผู้เขียนบุญเรือง วังศิลาบัตร, รศ.
280.00