สินค้าราคา(บาท) 
รูปภาพสินค้า รหัส9786163822710
9786163822710
รัฐมีส่วนในชีวิตเรา ตั้งแต่เราลืมตาดูโลกจนละสังขาร ทำให้เราร่ำรวยหรือขัดสน มีสุขหรือมีทุกข์ การที่จะศึกษาทำความเข้าใจบทบาทรัฐที่ดี จึงมีความสำคัญและเป็นประโยชน์
ผู้เขียนณัฏฐพงศ์ ทองภักดี , ศ.ดร.
470.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163823229
9786163823229
การเขียนเรียงลำดับตามขั้นตอนของการคำนวณออกแบบอาคารเหล็กและไม้อย่างง่าย เพื่อให้เกิดความเข้าใจในระดับพื้นฐานและนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป
ผู้เขียนกวี หวังนิเวศน์กุล, รศ.
280.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167662237
9786167662237
หนังสือฟิสิกส์มาตรฐานสากล ที่เด็กไทยอ่านเข้าใจ
ผู้เขียนRaymond A. Serway, John W. Jewett, Jr.
ผู้แปลประธาน บุรณศิริ, กีรยุทธ์ ศรีนวลจันทร์
550.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160822386
9786160822386
การเริ่มต้นธุรกิจและการเขียนแบบธุรกิจ การวิเคราะห์และการวางแผนการตลาด การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การบริหารการผลิตและการจัดการวัสดุ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทางบัญชีและการวิเคราะห์งบการเงิน ฯลฯ
ผู้เขียนฉัตยาพร เสมอใจ, ดร.
250.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786169228301
9786169228301
"วาทการ" เล่มนี้อุดมด้วยเนื้อหาที่ครอบคลุมหลักการพูดอย่างครบถ้วน หนังสือเล่มนี้จึงไม่ใช่ตำราประกอบการเรียนการสอนเฉพาะนักศึกษาเท่านั้น แต่ยังเหมาะสำหรับผู้ใฝ่รู้เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพการพูดอีกด้วย
ผู้เขียนพิมพาภรณ์ บุญประเสริฐ, ผศ.ดร.
180.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160821730
9786160821730
วัสดุวิศวกรรมเป็นวิชาพื้นฐานของนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ทุกสาขา
ผู้เขียนณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ, ผศ.ดร.
320.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160822263
9786160822263
กล่าวถึงประเภทของที่พักตากอากาศ หลักการบริหารจัดการ การจัดกิจกรรมนันทนาการ และสิ่งอำนวยความสะดวกให้สอดคล้องกับกลุ่มลุกค้า กลยุทธ์ทางการตลาด ผลกระทบจากการพัฒนาที่พักตากอากาศที่มีต่อสภาพแวดล้อมและชุมชน
ผู้เขียนอริสรา เสยานนท์, ผศ.ดร.
195.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160822270
9786160822270
เหมาะสำหรับนักศึกษา ผู้ประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ผู้บริหาร และผู้สนใจทั่วไป
ผู้เขียนน้ำฝน อัศวเมฆิน, ผศ.ดร.
250.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160821709
9786160821709
การปรับปรุงรายงานทางการเงินตรงตามแม่บทการบัญชีฉบับปรับปรุง
ผู้เขียนเฉลิมขวัญ ครุธบุญยงค์, ผศ.
185.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160821594
9786160821594
หลักการจัดการ การบริหารเชิงกลยุทธ์และการวางแผนปฏิบัติการ บริหารกลยุทธ์ด้วย KPI และ Balance Score Card หลักบริหารสำหรับหัวหน้างาน การทำงานเป็นทีม การแก้ปัญหาและปรับปรุงงานอย่างเป็นระบบ การบำรุงรักษา
ผู้เขียนผศ.ดร. ประจวบ กล่อมจิตร
250.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160820627
9786160820627
เน้นการเขียนแบบเทคนิคตามมาตรฐานญี่ปุ่น (JIS) เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าทำงานในบริษัทญี่ปุ่น ครอบคลุมตั้งแต่ความรู้ทั่วไปของการเขียนแบบเทคนิค การเขียนแบบเทคนิคของงานชิ้นส่วนเครื่องจักรกล ฯลฯ
ผู้เขียนผศ.ดร. ศิริชัย ต่อสกุล
200.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786162045325
9786162045325
เหมาะสำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการค้นคว้า เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต และรายวิชาที่เกี่ยวข้องในสายสังคมศาสตร์ทุกสาขา
ผู้เขียนสุพรรษา ยวงทอง
185.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160820979
9786160820979
เนื้อหาครอบคลุมหลักสูตรระดับปริญญาตรีของสถาบันอุดมศึกษา
ผู้เขียนระริน เครือวรพันธุ์
220.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160820986
9786160820986
เนื้อหาครอบคลุมหลักสูตรระดับปริญญาตรีของสถาบันอุดมศึกษา
ผู้เขียนศิริลักษณ์ สุวรรณวงศ์, รศ.
200.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163141002
9786163141002
หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาวิชากฎหมายในทุกระดับชั้น โดยเฉพาะในส่วนของวิธีและหลักการในการวางแผนการศึกษา แนวทางในการดำรงตนระหว่างเล่าเรียน และวิธีการตอบข้อซักถาม เป็นต้น
ผู้เขียนธานินทร์ กรัยวิเชียร, ศ.พิเศษ, อภิชน จันทรเสน
200.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163140999
9786163140999
เนื้อหาครอบคลุมในเรื่องการกำหนดเป้าหมายทางการเงินของบุคคล การวางแผนการเงินในแต่ละช่วงชีวิตของบุคคล ด้วยการรู้การจัดหาและใช้เงินในด้านต่างๆ อย่างมีระบบ โดยการจัดงบการเงินอย่างถูกต้อง
ผู้เขียนสุขใจ น้ำผุด, รศ., สมนึก วิวัฒนะ, อนุชนาฏ เจริญจิตรกรรม
430.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160821099
9786160821099
เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับ ปวส., ปริญญาตรี, ปริญญาโท และผู้สนใจทั่วไป
ผู้เขียนเฉลิมขวัญ ครุธบุญยงค์, ผศ.
200.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163140975
9786163140975
หนังสือเล่มนี้ใช้เป็นหนังสือประกอบการบรรยายวิชาการเขียนระดับย่อหน้า ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาควิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้เขียนชื่นชีวี เฉลิมภัทรกุล, รศ. (Chuencheewee Chalermpatarakul)
230.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163612632
9786163612632
นี่คือหนังสือสอนให้คุณเป็นนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทย บรรจุเนื้อหาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจริงในโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทต่างๆ อย่างมืออาชีพ
ผู้เขียนบุญชนะ บุญเลิศ, ดร.
450.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163140944
9786163140944
ตำราเล่มนี้ได้เพิ่มเรื่องเกี่ยวกับระบบการวัดผลองค์กรแบบสมดุล (Balanced Scorecard) โดยได้มีการกล่าวถึงรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับแนวคิดนี้ตลอดจนกรณีศึกษาตัวอย่าง
ผู้เขียนนภดล ร่มโพธิ์, รศ.ดร.
390.00