สินค้าราคา(บาท) 
รูปภาพสินค้า รหัส9789742319403
9789742319403
อธิบายพื้นฐานความรู้ของสื่อดิจิทัลทั้งในอดีตมาจนถึงปัจจุบัน รวมไปถึงจรรยาบรรณในการผลิตสื่อดิจิทัลในรูปแบบใหม่
ผู้เขียนชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช, ผศ.ดร.
370.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160830558
9786160830558
มุ่งฝึกฝนทักษะทั้ง 4 ด้านของผู้เรียน คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
ผู้เขียนสายใจ ทองเนียม
195.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742319335
9789742319335
ประกอบด้วยทฤษฎี แนวความคิด และแนวทางปฏิบัติในการบริหารค่าตอบแทนขององค์กรต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับการดำเนินกลยุทธ์ขององค์กร
ผู้เขียนกัลยาณี เสนาสุ, ศ.ดร.
300.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160830015
9786160830015
เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และผู้สนใจทั่วไป
ผู้เขียนเทพรัตน์ พิมลเสถียร, ผศ.ดร.
170.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160830022
9786160830022
ครอบคลุมเนื้อหาที่สำคัญของเรื่องเทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ เริ่มต้นด้วยหลักการพื้นฐานของการขึ้นรูปโลหะ คุณสมบัติเชิงกลของโลหะ การทดสอบวัสดุในงานขึ้นรูปโลหะ การขึ้นรูปโลหะก้อน การขึ้นรูปโลหะแผ่น ฯลฯ
ผู้เขียนศิริชัย ต่อสกุล, ผศ.ดร., อนุชา วัฒนาภา, ผศ.ดร.
180.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160829194
9786160829194
เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับ ปวช. และ ปริญญาตรี
ผู้เขียนวิโรจน์ เตชะวิญญธรรม, รศ.
220.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160829293
9786160829293
หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชาเหมาะสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) ของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้เขียนกิจจา บานชื่น, ดร.
195.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160828777
9786160828777
เหมาะสำหรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีและผู้สนใจทั่วไป
ผู้เขียนอริสรา เสยานนท์, ผศ.ดร.
195.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163143037
9786163143037
เน้นพัฒนาความรู้ความสามารถผู้เรียนภาษาอังกฤษที่มีความสนใจธุรกิจนำเข้า-ส่งออก
ผู้เขียนสุชารัช ริมกีรติกุล, รศ.ดร. (Sucharat Rimkeeratikul, Ph.D.)
290.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160829040
9786160829040
เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และผู้สนใจทั่วไป
ผู้เขียนสุภาวดี ขุนทองจันทร์, ผศ.ดร.
240.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742319229
9789742319229
ทราบหรือไม่ว่า ธุรกิจเทคสตาร์ตอัปมากกว่าร้อยละ 90 ในอดีตล้มเหลวด้วยเหตุผลหลักว่า "ทำมาแล้วไม่มีคนใช้"
ผู้เขียนฐิติรัตน์ ศิริบวรรัตนกุล, ผศ.ดร.
380.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160813728
9786160813728
ตำราประกอบการเรียนการสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปใช้ประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพต่อไป
ผู้เขียนสุวิทย์ มาบุญเรือง, ผศ.
190.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160828630
9786160828630
เครื่องมือสำคัญทางการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร สำหรับการประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
ผู้เขียนกล้าหาญ ณ น่าน, ผศ.ดร.
320.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160827732
9786160827732
ใช้ประกอบการเรียนการสอนรายวิชา ความแข็งแรงของวัสดุ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี และเหมาะสำหรับผู้สนใจที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้
ผู้เขียนธรรม์ณชาติ วันแต่ง, ผศ.
220.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742319151
9789742319151
การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศให้ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องอาศัยความรู้ทั้งศาสตร์และศิลป์
ผู้เขียนวราภรณ์ จิรชีพพัฒนา, รศ.ดร.
390.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742319144
9789742319144
This book is designed to provide knowledge of multinational corporate finance in the Asia context including an introduction to various type of risks faced by multinational corporations.
ผู้เขียนVesarach Aumeboonsuke, Asst.Prof.Ph.D
300.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160827824
250.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160827749
9786160827749
เรียนรู้ความเหมือนและความต่างของสไตล์การจัดการ ของประเทศและภูมิภาคที่สำคัญ ๆ ของโลก เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการคนต่างวัฒนธรรมในยุคที่โลกธุรกิจไร้พรมแดน
ผู้เขียนสมชนก (คุ้มพันธุ์) ภาสกรจรัส, รศ.ดร.
295.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167662459
9786167662459
เหมาะกับผู้ศึกษาวิชาด้านการเงินในระดับปริญญาตรี ปริญญาโทด้านการบริหารธุรกิจและผู้สนใจโดยทั่วไป
ผู้เขียนEugene F. Brigham, Joel F. Houston, Hsu Jun-ming, Kong Yoon Kee, A.N. Bany-Ariffin
ผู้แปลอรุณี นรินทรกุล, รศ., กุสุมา เวชชบูล, รศ., พรมนัส สิริธรังศรี, ดร.
575.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160827459
9786160827459
มุ่งเน้นตัวอย่างงานด้านวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ซึ่งสามารถทำให้ผู้ที่ศึกษาสามารถเข้าใจการนำไปประยุกต์ใช้งานได้ง่าย
ผู้เขียนไพฑูรย์ ศิริโอฬาร, ผศ.ดร.
250.00