สินค้าราคา(บาท) 
รูปภาพสินค้า รหัส9786160824403
9786160824403
กระบวนการผลิต เป็นพื้นฐานที่สำคัญสำหรับเลือกใช้กระบวนการขึ้นรูปและผลิตชิ้นงานหรือผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับชิ้นงานหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้ทำการออกแบบโดยวิศวกรหรือช่างเทคนิค
ผู้เขียนณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ, ผศ.ดร.
380.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160823895
9786160823895
เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้าและการแก้ปัญหาเพื่อหาค่าปริมาณต่างๆทางไฟฟ้า
ผู้เขียนบุญเรือง วังศิลาบัตร, รศ.
250.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160824755
9786160824755
หนังสือเล่มนี้สามารถทำความเข้าใจได้ง่าย เนื่องจากมีตัวอย่างช่วยเสริมความเข้าใจสำหรับแต่ละทฤษฎีในแต่ละบท นอกจากนั้นยังมีแบบฝึกหัดท้ายบท เพื่อให้ผู้อ่านสามารถฝึกฝนได้ด้วยตนเองโดยมีวิธีทำพร้อมเฉลยคำตอบ
ผู้เขียนศุภชัย นาทะพันธ์, ผศ.
175.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163142009
450.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742318642
9789742318642
เนื้อหาทั้งหมดของตำรานี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้อ่านเกิดผลสัมฤทธิ์คือ การได้รับรู้ที่ควรรู้ในเรื่องภาวะผู้นำ การรู้จักหัวข้อและแหล่งค้นคว้าข้อมูล การรู้จักนำมาวิเคราะห์ การทำความรู้ไปใช้ในงาน
ผู้เขียนบุษยา วีรกุล, รศ.ดร.
490.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742318727
9789742318727
Public policy is what public officials within a government, and by extension the citizens they represent, determine in order to address public problems.
ผู้เขียนAweewan Mangmeechai, Asst.Prof.Ph.D
250.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160824311
9786160824311
หนังสื่อเล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในพื้นฐานของการวิเคาระห์โครงสร้างและพฤติกรรมของโครงสร้างภายใต้น้ำหนักบรรทุก ซึ่งจะเป็นการวิเคราะห์โครงสร้างดีเทอร์มิเนททางสถิตโดยวิธีต่างๆ
ผู้เขียนณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุภาพ, ผศ.ดร., นิพนธ์ รัตนาวังเจริญ, รศ.ดร.
420.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160822997
9786160822997
เหมาะสำหรับนักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจเกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงมีความสนใจการออกแบบวงจรทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อนำไปใช้งานตามวัตถุประสงค์
ผู้เขียนบุญเรือง วังศิลาบัตร, รศ.
280.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163823212
9786163823212
เหมาะสำหรับนักศึกษา ปวส.ช่างอุตสาหกรรม และปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์ และผู้ที่สนใจทั่วไป
ผู้เขียนกวี หวังนิเวศน์กุล, รศ.
195.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160822294
9786160822294
แนวความคิดใหม่ในการพัฒนาองค์การ ทันสมัย และสอดคล้องกับการบริหารงานตามสถานการณ์โลก
ผู้เขียนกัลยารัตน์ ธีระธนชัยกุล, ดร.
195.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163141880
9786163141880
การศึกษาภาษาตามวิธีทางภาษาศาสตร์ จะช่วยให้เข้าใจธรรมชาติของภาษาและวิธีการสื่อสารของผู้พูด ตลอดทั้งเข้าใจความหลากหลายของภาษาในสังคม
ผู้เขียนดียู ศรีนราวัฒน์, ชลธิชา บำรุงรักษ์
350.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163141873
9786163141873
หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาที่ควรรู้สำหรับผู้ปรารถนาที่จะเป็นนักเขียนบทโทรทัศน์มืออาชีพ
ผู้เขียนอรนุช เลิศจรรยารักษ์, รศ.
160.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163500113
9786163500113
ครอบคลุมเกี่ยวกับการประยุกต์ข้อมูลทางการบัญชีและข้อมูลจากรายงานทางการเงินไปใช้เพื่อประโยชน์ในการบริหารกิจการ โดยนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ ต่อด้วยเนื้อหาและทฤษฎี พร้อมคำอธิบายและตัวอย่างเป็นภาษาไทย
ผู้เขียนPeter C. Brewer, Ray H. Garrison, Eric W. Noreen
ผู้แปลแพร กีระสุนทรพงษ์, ผศ.ดร., ประภาภรณ์ เกียรติกุลวัฒนา, ผศ.ดร., วชิระ บุณยเนตร, ผศ.ดร., พงศ์พรต ฉัตราภรณ์, ผศ.ดร.
250.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160823338
9786160823338
เนื้อหาครอบคลุมหลักสูตรระดับปริญญาตรีของสถาบันอุดมศึกษา
ผู้เขียนชัยนนท์ ศรีสุภินานนท์, ผศ.
220.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160822256
9786160822256
เป็นวิชาพื้นฐานสำหรับนักศึกษาวิศวกรรมเครื่องกล และยังเป็นวิชาบังคับก่อนที่จะลงเรียนวิชาอื่นๆ อีกหลายวิชา เช่น เทอร์โมไดนามิกส์ 2 การถ่ายเทความร้อน หรือการทำความเย็นและการปรับอากาศ
ผู้เขียนรศ.ดร. ศรัทธา อาภรณ์รัตน์
250.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160822898
9786160822898
นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการทำงานของพีแอลซีอย่างละเอียด โดยเฉพาะพีแอลซีขนาดใหญ่และอุปกรณ์พิเศษ
ผู้เขียนสุเธียร เกียรติ์สุนทร, รศ.
495.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163141750
9786163141750
หนังสือเล่มนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อฝึกทักษะการฟังและการพูดที่ใช้ในการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับต้น เพื่อให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการสนทนา
ผู้เขียนจิตศจี พิบูลนคริทร์ (Jitsajee Pibulnakarin), ยุพิน โภคฐิติยุกต์ (Yupin Pokthitiyuk)
300.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163501097
9786163501097
ศึกษาและเรียนรู้อาเซียน ประเด็นต่างๆ เนื้อหาเข้มข้นใช้สำหรับการอ้างอิงเพื่อการเรียนการสอน เหมาะสำหรับ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป
ผู้เขียนณรงค์ โพธิ์พฤกษานันท์, ผศ.ดร.
199.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742318611
9789742318611
หนังสือเล่มนี้เขียนและเรียบเรียงขึ้นเพื่อใช้สอนและให้ความรู้การวิเคราะห์การถดถอยแก่นักศึกษา และผู้สนใจที่ต้องการนำไปประยุกต์ใช้งาน
ผู้เขียนจิราวัลย์ จิตรถเวช, รศ.ดร.
500.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160822799
9786160822799
เป็นพื้นฐานที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับการศึกษาปัญหาต่างๆ ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และวิทยศาสตร์ เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท
ผู้เขียนธีรศักดิ์ อุรัจนานนท์, รศ.ดร.
420.00